[JUSTIFY]مسعود ده نمكي كارگردان سينما و تلويزيون در وبلاگشخصي خود نوشت: امشب سکانس مربوط به عروسی در خانه اتابکی راتصویر برداریمی کردیم.تقریبا تمام هنرپیشه ها که بیش از چهل نفرمیشدند حضور داشتند وحدود صد نفر هم هنرور برای حضوردر مراسم دعوت شده بودند.قرار بود تا ساعتده کارمان تمام شودو من برای حضور در برنامه مصاحبه تلوزیونی شبکه سه بهسازمان بروم اما کار تمام نشد و ساعتی را ازجمع همکاران جدا شدم و آنها همدر مراسم پای تلوزیون نشستند.جمعی کهمرکب از طبقات اجتماعی مختلف بود و میتوانست واکنش آنها به عنوان نمونه کوچکی از مردم برای ارزیابی این مصاحبهبه کارم بیاید.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]اصل حضور در جلسه مصاحبه باتوجه به فضای ملتهب سیاسی جامعه ریسک بود.مسئولین برنامه قول داده بودندبخش هایی از فقر و فحشا و کدام استقلال کدام پیروزی را نمایش دهند اماگویا مجوز نمایش نگرفته بود و جلسه فقط به گفتگو خلاصه شد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]یامینپور چنان چهره مظلوم و معصومی دارد که دلم نمی آمد با زبان طنز بیشتر ازاین سر به سرش بگذارم و از طرف دیگر شب اول دهه فجر بود و نمی شد سیاه حرفزد اما به هر حال سعی کردم توکل بر خدا کنمو از آنچه سالها نوشته ام دفاعکنم گرچه می دانم به مذاق روسا خوش نیامد...[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]وقتیبرسر صحنه فیلم برداری برگشتمهنرورها فیلم که عموما از طبقه پایی جامعههستند ودر کنار سایر افرادی کهاز طبقات دیگر جامعه هستند یک واکنش نشان میدادند .صدها پیامک و کامنت و ایمیل نشان از این دارد که خدا کمکم کرده وبه بیراهه نرفتم...[/JUSTIFY]
نمی دانم مسئولین برنامه از دعوت خودشان پشیمان شدند یا نه اما من دیشب کارگردان فقر و فحشا بودم نه اخراجی ها !!!!