دومين ربات انسان نماي ايران در دانشگاه مازندران طراحي شد

دومين ربات انساي نماي ايراني با نام "مازند 1" با همت دانشجويان گروه رباتيک دانشگاه مازندران طراحي شد.

بهگزارش دانشگاه مازندران ، رضا نوروز زاده مسئول گروه رباتيک اين دانشگاهگفت: طراحي نهايي مراحل ساخت ربات مازند 1 به پايان رسيد و طي روزهاي آتيمراحل ساخت آن آغاز خواهد شد .
سرپرست تيم سازنده ربات مازند 1، قابليت گام برداشتن، سخنگويي، تشخيص مانع، تشخيص محيط و احوالپرسي را از ويژگيهاي اين ربات برشمرد.
ويافزود: دويدن ، حفظ تعادل و بالا رفتن از پله از ديگر قابليتهايي است کهمي توان براي ارتقاي توانمنديهاي ربات در مراحل بعدي به آن افزود.
نوروززاده ابراز اميدواري کرد: با حمايتهاي معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاهاين ربات تا ارديبهشت 89 براي نمايش در جشنواره ملي حرکت آماده شود.
نخستين ربات انسان نماي ايراني با نام سورنا ، سال گذشته به دست دانشجويان دانشکده فني دانشگاه تهران ساخته شد.