ربات شیشه بر ساخته شد

سرپرست تیم رباتیک دانشگاه آزاد شهر مجلسی در اصفهان گفت: ربات شیشهبر کار صنایع شیشهبری را راحت کرده است.
محمدرضاصهبائی با بیان اینکه مسابقات ایران OPEN مسابقاتی بینالمللی بوده که همهساله در سراسر دنیا از جمله ژاپن، آمریکا، اتریش و در اردیبهشت سال 89 درترکیه برگزار میشود، افزود: این مسابقات به صورت آزاد بوده و هر کشوریبنا به علاقه خود میتواند در این مسابقات ثبتنام کرده و با دیگر رقیبانمبارزه کند.
وی با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد قزوین تنها دانشگاهیاست که متصدی برگزاری این مسابقات در داخل کشور است، بیان داشت: یکی ازشرایط شرکت در این مسابقات برخورداری از قوانین مسابقات است که در صورتپذیرش گزارشهای ارسالی گروهها، مجور ورود برای شرکت در مسابقات به آنانداده میشود. سرپرست تیم رباتیک دانشگاه آزاد شهر مجلسی در اصفهان ادامهداد: مسابقات ایران OPEN در چند لیگ مختلف از جمله لیگ انساننما،فوتبالیست، روبات نمایشی، امدادگر، شبیهساز دوبعدی فوتبال و مینیاب(دستی و هوشمند) است که گروه رباتیک دانشگاه آزاد شهر مجلسی موفق شد رتبهنخست در بخش رباتهای نمایشی را به خود اختصاص دهد.
وی با بیان اینکهاین مسابقات در اردیبهشت سال جاری در دانشگاه آزاد قزوین برگزار شد، درمورد لیگ رباتهای نمایشی بیان داشت: این لیگ به گونهای است که تمامرباتها میتوانند در این مسابقات شرکت کنند. صهبائی با اشاره به اینکهبهترین ربات در این مسابقات گروهی است که بتواند نیاز صنایع و بازار راتامین کند جایزه این دسته از رقابتها را نصیب خود خواهد کرد. خاطرنشانکرد: ربات نمایشی دانشگاه آزاد شهر مجلسی به علت صنعتی بودن و تامین نیازصنعت رتبه نخست این رقابتها را به خود اختصاص داد.
وی اظهار داشت:این ربات قادر به برش شیشه در تمام ابعاد با ضریب خطی خیلی کم بوده و همهاجزای آن با مواد ساده و ابتدایی ساخته شده است.
وی بیان داشت:نخستین ربات طراحی شده توسط گروه، دستی بود، اما بعدها با آشنایی بهفناوری PLC موفق شدیم تا تمام حرکات ربات را به وسیله این فناوری انجامدهیم و در نهایت به علت جوابگو نبودن فناوری PLC روی این ربات از برنامهمیکرو استفاده کردیم. سرپرست تیم رباتیک دانشگاه آزاد شهر مجلسی در اصفهاندر مورد علت ساخت این ربات گفت: این ربات در ابتدا برای ساخت شیشههایدرون نوارهای بین سنگی ساخته شد که در واقع کار بسیار مشکلی بود که بهوسیله این ربات موفق به انجام آن شدیم.
وی با بیان اینکه در آیندهقصد داریم تا این ربات را ارتقا دهیم، تصریح کرد: در تلاش هستیم تا بااستفاده از برنامهای بتوانیم شیشهای با اشکال مختلف بسازیم.
صهبائیبا اشاره به اینکه برای صنعتی شدن و استفاده صنایع از این ربات تلاشخواهیم کرد، افزود: اکنون نمونهای از این شیشهبر در صنایع وجود داشته کهتنها قادر است شیشهها را در ابعاد مشخصی ببرد و تنوع اندازه در آن لحاظنشده، اما این ربات قادر است شیشهها را در ابعاد و اندازههای مختلف برشدهد.
وی با بیان اینکه مسابقات بینالمللی ایران OPEN در دو لیگانساننما و مینیاب برگزار میشود، بیان داشت: قصد داشتم تا در مسابقاتلیگ انساننما که در کشور اتریش برگزار شد شرکت کنیم، اما به دلیل نبودحمایت مالی نتوانستیم در مسابقات بینالمللی ایران OPEN حضور یابیم، اماامیدوارم بتوانیم در مسابقات سال آینده که در ترکیه برگزار میشود شرکتکنیم.