[JUSTIFY]اداره اطلاعات اقتصادی امریکادرتازهترین برآورد خود از تولیدناخالصداخلی 225 اقتصاد دنیا در سال2009ایران را شانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان در این سال معرفی کرد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]بهگزارش فارس، اداره اطلاعات اقتصادیامریکا با ارائه تازه ترین برآورد خوداز تولید ناخالص داخلی 225 اقتصاددنیا اعلام کرد ایران با تولید ناخالصداخلی 876 میلیارد دلاری خود براساس قدرت خرید به عنوان شانزدهمین اقتصادبزرگ دنیا در سال 2009 شناختهشده است.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]براساس برآورد این مرکز اقتصاد ایران درسال 2009 با رشد 2.6 درصدی مواجه شدهو تولید ناخالص داخلی این کشور براساس قدرت خرید از 853 میلیارد دلار درسال 2008 به 876 میلیارد دلار درسال 2009 رسیده است.
قبل از ایران اندونزی با تولید ناخالص داخلی 968 میلیارد دلاری در رتبه پانزدهم جهان قرار گرفته است.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]ترکیه نیز با تولید ناخالص داخلی 861 میلیارد دلاری بر اساس قدرت خرید یک پله پایین تر از ایران و در جایگاه هفدهم قرار گرفته است.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]امریکابا تولید ناخالص داخلی 14.25 هزارمیلیارد دلاری بزرگترین اقتصاد دنیاشناخته شده است. چین با 8.76 و ژاپنبا 4.14 هزار میلیارد دلار به ترتیب دررتبه های دوم و سوم جای گرفته اند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]کشورهایهند(3.54هزار میلیارد دلار)،آلمان(2.81 هزار میلیارد دلار)، انگلیس(2.16هزار میلیارددلار)،فرانسه(2.11 هزار میلیارد دلار)، روسیه(2.10 هزارمیلیارد دلار)،برزیل(2هزار میلیارد دلار)، ایتالیا(1.75هزار میلیارددلار)،مکزیک(1.47هزار میلیارد دلار)، اسپانیا(1.36هزار میلیارد دلار)،کرهجنوبی(1.34هزار میلیارد دلار) و کانادا(1.28هزار میلیارد دلار) نیزبهترتیب در رتبه های چهارم تا چهاردهم جای گرفته اند.[/JUSTIFY]
بر اساسبرآورد اداره اطلاعات اقتصادیامریکا تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس نرخمبادله رسمی دلار نیز به 331میلیارد دلار در سال 2009 رسیده است.