دانشمندان انگليسى اعلام كردند افرادى كه مدت زمان زيادى از روز خود راصرفاستفاده از اينترنت مى كنند در معرض ابتلا به افسردگى قرار دارند.
بهگزارش مهر، با اين حال دانشمندان هنوز نمى دانند آيا اينترنت باعثافسردگىمى شود يا افراد افسرده به اينترنت گرايش پيدا مى كنند.روانشناسان دانشگاهليدز شواهدى را كشف كردند كه نشان مى داد برخى ازكاربران حريص اينترنتعادات اينترنتى در خود به وجود مى آورند كه طى آنگفتگوى آنلاين در شبكههاى اجتماعى جايگزين تعاملات اجتماعى زندگى واقعىمى شود. به گفته محققانمشغوليت بيش از حد به سايتهاى اينترنتى مى تواندبا اختلالات روانشناختى ازقبيل اعتياد يا افسردگى در ارتباط باشد واعتياد به جستجو در اينترنت مىتواند ضربات جدى را به سلامت مغزى انسانهاوارد آورد.محققان در مرحله اولمطالعات خود ميزان استفاده از اينترنت وسطح افسردگى را در هزار و ۳۱۹ نفردر رده سنى ۱۶ تا ۵۱ سال مورد بررسىقرار دادند كه از اين ميان ۱‎/۲ درصددچار اعتياد به اينترنت بودند.اينمعتادان اينترنتى بيشتر زمان خود را بهگشت و گذار در سايتهاى مختلف،انجام بازى هاى آنلاين و اجتماعات آنلاينسپرى مى كردند و در عين حال نسبتبه ديگر افراد مورد مطالعه بيشتر در معرضابتلا به افسردگى قرار داشتند.بر اساس گزارش تلگراف، محققان مى گوينداستفاده مفرط از اينترنت به طورقطع با افسردگى در ارتباط است اما آنچهآشكار نشده است تقدم افسردگى ياافراط در استفاده از اينترنت است. با اينحال هيچ شكى وجود ندارد كهجستجوگران افراطى اينترنتى نشانه ها و زمينهاحتمال ابتلا به افسردگى شديدرا در خود دارند.