نخستين مركز تخصصی پژوهشهای بانكداری اسلامی با هزينهای بالغ بر 30 ميليون درهم اماراتی در شهر شارجه امارات تأسيس میشود.
به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) به نقل از خبرگزاری رسمی امارات(وام)، اين مركز بر اساس تفاهمنامهای كه ميان بانك اسلامی شارجه و دانشگاه آمريكايی اين شهر به امضا رسيد، تأسيس میشود.
اين تفاهمنامه از سوی «محمد عبدالله» رئيس اجرايی بانك اسلامی شارجه و «پيتر هيث» مدير دانشگاه آمريكايی شارجه امضا شد و مقر اين مركز، دانشكده مديريت دانشگاه آمريكايی شارجه است.
محمد عبدالله در اين باره گفت: اين مركز در غنیكردن محتوای آموزش و پژوهشهايی كه در دانشگاه آمريكايی شارجه در زمينه بانكداری اسلامی انجام میشود، بسيار مؤثر خواهد بود.
وی افزود: سرمايهگذای اسلامی در 20 سال گذشته رشد چشمگيری داشته است، بهطوری كه رشد سالانه آن ميان 20 تا 50 درصد در نوسان بوده است كه اين رشد سريع نيازمند تربيت و آموزش نيروی انسانی متبحر و ماهر و كارآمد از طريق راهاندازی مراكز علمی و تخصصی در زمينه بانكداری و سرمايهگذاری اسلامی است.