نگاهي به تاريخچه جشن شکرگزاري (Thanks Giving) در کانادا و آمريکا

آمريکا:
درتاريخ ايالات متحده آمريکا، اولين سر نخ هاي تاريخي جشن شکر گزاري را ميتوان به تصميم جرج واشينگتون – رييس جمهوري وقت- در سال 1789 دانست براياعلام روزي جهت سپاسگزاري از خداوند و برکت هايي که به مردم ارزاني کردهاست و براي اينکار بيست و ششم نوامبر را در نظر گرفت.
ايده تبديل روزشکر گزاري به يک تعطيلي ملي به زمان آبراهام لينکلن باز مي گردد. در 1863در پي پيروزي هاي سرنوشت ساز ارتش شمال در جنگ هاي داخلي آمريکا، چهارمينپنجشنبه نوامبر رسما تعطيل ملي و روز شکرگزاري اعلام شد. در اواخر قرننوزدهم جشن برداشت خرمن نيوانگلند – که بعدها به جشن شکر گزاري بدل شد –رسما در سراسر ايالات متحده جشن گرفته ميشد.


کانادا:
اولينجشن شکرگزاري در سرزميني که امروز کانادا نام دارد در سال 1578 و درنيوفاندلند اتفاق افتاد. در اوايل سالهاي 1600 گروه مهاجران فرانسوي بهرهبري سامويل د شامپلن – رهبر فرقه شادماني و نيکي- در اين منطقه ساکنشدند و در هر برداشت خرمن جشن هاي مفصل برگزار مي کردند و خوراک خود را باهمسايه هاي بومي تقسيم مي کردند.
اولين جشن رسمي شکرگزاري در پانزدهماپريل 1872 به شکرانه بهبود پادشاه آينده انگلستان، ادوارد هفتم، از يکبيماري سخت و خطرناک برپاشد. جشن بعدي در سال 1879 و در يک پنجشنبه از ماهنوامبر برگزار گرديد.
از 1931 تا 1957 پارلمان ماموريت يافت تا هر سالروزي را براي شکرگزاري تعطيل اعلام کند تا سرانجام در روز سي و يکم ژانويهسال 1957 پارلمان تصميم گرفت تا از آن پس دومين دوشنبه ماه اکتبر بعنوانروز سپاسگزاري از خداوند براي برکات و نعماتي که به مردم کانادا عطافرموده است اختصاص يابد و اين تصميم تا امروز پا بر جا مانده است.

چرا بوقلمون؟
بنجامينفرانکلين، دانشمند آمريکايي که به رياست جمهوري آمريکا هم رسيد، علاقه مندبود که بوقلمون را به عنوان سمبل ملي ايالات متحده آمريکا مطرح سازد.بوقلمون وحشي حيواني بسيار چالاک و سريع است و زاويه ديدي برابر 270 درجهدارد. زندگي خانوادگي تشکيل مي دهد و براي دفاع از خانواده اش تا سر حدجان مي جنگد. علاقه فرانکلين به بوقلمون و تشويق رسمي دولت وي به واردکردن بوقلمون به سفره جشن شکرگزاري موجب گرديد تا از اواخر قرن هجدهم اينپرنده غذاي اصلي جشن را تشکيل دهد. هر چند که بعدا سمبول دولت آمريکا بهعقاب (بالد ايگل) تغيير پيدا کرد، بوقلمون موقعيت خود را در جشن شکرگزاريتا به امروز حفظ کرده است.
شباهت زياد اين جشن در شکرگزاري از برکات الهي در پي برداشت خرمن با جشن مهرگان ايران باستان قابل تعمق و مطالعه بيشتر است.

در زير عکسهاي خيلي جالبي از بالونهايي که در نيويورک براي اين جشن به پرواز در آمده مي بينيم.

____________