بخونین، خوب بخونین ......

--------------------------

الهامسيدجواد که پانزده سال است به همراه خانواده خود در شهر مونترالکانادازندگي مي کند، اخيرا با طراحي حجاب اسلامي براي زنان مسلمانورزشکار موردتوجه رسانه ها و مردم کانادا قرار گرفته است. وي رشته طراحيصنعتي را دردانشگاه مونترال به پايان رسانده است.
موضوع محروميت دختران محجبه از مسابقات با استقبال رسانه ها به گونهاي سريع و گسترده در جامعه کانادا و حتي سطح بين المللي مطرح شد.

بهگزارش روز دوشنبه ايرنا ،سيد جواد در گفتگو با روابط عمومي رايزنيفرهنگيايران در اتاوا اظهار داشت: "با توجه به اينکه معتقد بودم که هيچدخترمسلماني نبايد به دليل داشتن حجاب از فعاليت هاي ورزشي کنار گذاشتهشود ويک ورزشکار حرفه اي زن نبايد به دليل داشتن حجاب در حالي که هم سطحديگرورزشکاران و بعضا بهتر از آنان است صرفا به دليل باورهاي مذهبي اشازمسابقات حذف شود،پروژه تحقيقي سال سوم دانشگاه خود را به اين موضوعاختصاصدادم."

قوانين و مقررات خشک حاکم بر فدراسيون هاي ورزشيکانادا تا کنون درچند مورد سبب شده تا عليرغم فضاي ظاهرا باز فرهنگيکانادا و توجه به اصلچند فرهنگي، دختران مسلمان ورزشکار صرفا به دليلداشتن حجاب و به بهانههايي همچون خطرناک بودن روسري يا مقنعه در حينمسابقه براي ورزشکار، عملااز حضور در صحنه رقابت محروم شوند.

سيدجوادمعتقد است : ورزشکاران مسلمان زن بايد به عنوان يک وورزشکار به حساب آيندو بايد مانند افراد حرفه اي ديگر که در رشته خودفعاليت دارند مورد توجهباشند و نبايد به خاطر حجابشان از فعاليت هايورزشي و حرفه اي کنار گذاشتهشوند.
وي با اين انگيزه ،با مربي تکواندو در مونترال که بازيکنانش ازدورمسابقات حذف شده بودند ديداري داشته و با شرکت در فعاليت هايدخترانتکواندوکار ، مدلي لباسي منطبق با وضعيت حرکتي آنان طراحي نمود.

سيدجواد افزود:حجاب ورزشي را بر اساس نحوه حرکات ورزشي طراحي کردم،طرح پوششيکه رسما Resport نام گرفت ، به نحوي است که در صورت کشيده شدنبا دست، ازسر جدا نشود و در ضمن به لحاظ ايمني به ورزشکار صدمه نزند وگرم هم نباشد.

وياضافه کرد: در طرح Resport از پارچه اي استفاده کردم که 14 بارسريعتر ازکتان خشک مي شود و به شکلي موها را در قسمت بالاي سر قرار ميدهد که بهراحتي پوست تنفس مي کند و کاملا بر روي سر تنظيم مي شود و راحتو در ضمنقابل انعطاف نيز مي باشد و حالت ارتجاعي مناسبي دارد و در صورتکشيده شدنبه گردن صدمه اي وارد نمي کند."
وي مي گويد: "اين طرح را حدود 20 بار عوض کردم و طرح هاي مختلفي را ارائه کردم تا سرانجام به اين نتيجه مطلوب رسيدم.
دانشگاهمونترال طرح اين مبتکر ايراني را مورد حمايت جدي قرار داد وخود دانشگاهاين طرح را به نام سيد جواد به ثبت رساند و تمامي هزينه هايآن را پرداختکرد. در پي ثبت اين طرح و استقبال رسانه ها و جوامع اسلامياز آن، اخيرا يکسرمايه گذار براي توليد انبوه لباس Resport از روي طرح وياقدام کرده است.
درپي ثبت طرح پوشش اسلامي ، بعد از دو سال پيگيري و درخواست مربيتکواندومونترال، فدراسيون تکواندوي کانادا ناگزير از وضع مقررات جديديدراين زمينهدرمورد زنان مسلمان شد که بر اساس آن و پيروي از قوانينايمني، دخترانمسلمان مي توانند با استفاده از اين پوشش در مسابقات شرکتکنند و بعد ازاين مقررات، پنج دختر تکواندو کار مسلمان توانستند با حضوردراين مسابقاتچهار مدال طلا و يک نقره کسب کنند.
الهام سيد جواد در بسياري ازنمايشگاه ها و جلسات ورزشي دعوت شدهاست و Resport را معرفي کرده است ومشتريان زيادي خواهان خريد اين روسريهستند.
در ضمن علاوه بر ورزشکاران،ساير بخش ها مانند توليد کنندگان وسايلبهداشتي و بيمارستاني هم با استقبالاز طرح وي ،آن را براي اتاق عمل قابلاستفاده و مناسب مي دانند و همچنين درامور آشپزي در آشپزخانه هاي بزرگ وتوليدات مواد غذايي و انجمن پيشگيري ودرمان سرطان کانادا از اين پوشش نيزاستقبال شده است.
اين طراح مبتکر همچنين شال مخصوصي براي بانواني که به نوزادشان شير مي دهند را در 14 مدل مختلف طراحي کرده است .
سيدجواد ابراز اميداوري کرد در سفري به ايران بتواند با فدراسيون هايورزشيبانوان، در مورد ارائه اين نوع حجاب به منظورشرکت زنان ايرانيدرميادينورزشي بين المللي همکاري کند.

-------------
الهام سید جوادی:-------------------------------------

مسلمونیمون مبارک!

هروقت بهمون میگن غیرت یادمون می افته که باید یه سیبیل چخماقی و یه کلاهلبه دار بزاریم سرمون یه لنگ بگیریم دستمون بریم سر کوچه و آماده باشیم کهاگه کسی به مادر و خواهر مون چپ نگاه کرد با عربده هامون گوش عالمو کرکنیم ...

نفهمیم،نمی فهمیم غیرت یعنی اون چیزی که مال توئه دوسش داشته باش ..
کوریم، نمی تونیم بیشتر از نوک دماغمون رو ببینیم ....
ناموسمون فقط خواهر مادرمونه...
عیبی نداره یه زن ایرانی برای مسلمون بودنش تحقیر بشه ........
عیبی نداره برای یه لحظه از تمام اعتقاداتش بدش بیاد ....
حتی اگر اون زن خواهر و مادر ما باشه....
میتونیم بودجه های میلیاردی جامعه الزهراها رو صرف تحقیق در مورد این بکنیمکه ببینیم عینک زینت زن محسوب میشه یانه و باید جلوی نا محرم عینک و درآورد
می تونیم با بودجه های میلیاردی فرهنگسراها ، خانه های سینما،آتلیه ها گالریها تو کله چهارتا بچه لوکس بچپونیم که مشکل مملکت اینه کهتو نمی تونی با gf یا bf ت، آزادانه روابط عشقولانه داشته باشی.....
عیبی نداره عوضش باغیرتی ...
کافیه گشت ارشاد بزاریم که شیطون نره تو جلدش موهاش یه وجب بیرون بیاد....
کافیه سر کوچه وایستیم کسی نگاه چپ به ناموسمون نکنه....
اما
به جهنم که به اعتقاداتش توهین بشه....
به جهنم که تحقیر بشه....
به جهنم که کسی نفهمه چرا چادر می کنه و چرا از چادر بدش میاد....
به جهنم که اگه فلان دختر
با فلان لباس
فلان پسر با فلان تیپ
از پوشش اسلامیش احساس غرور میکرد بدون باتوم ، با خونش چادرش رو روی سرش نگه میداشت ....
با خونش محاسنش رو خزاب می کرد ....

فوقفوقشم یه بعد از ظهر که پیژامه راهراه آبی رنگمون پامونه و بعد از زدن یهآبگوش چرب و چیلی توپ داریم خروپف می کنیم یه دختر بی حجاب دیگه از اونوردنیا شاید دلش برای ناموسمون بسوزه .....

الان می فهمید ظلمت نفسی یعنی چی ....؟
به خودم ظلم می کنم یعنی چی؟
یعنی اصل فدای فرع کردن ،
نه اینکه بجای چهل ستون بی ستون بسازی، هر چیزی جای خودش....
اما یه جو شرف و غیرت به مسالمونیمون داشته باشیم به خاطر ول کردن بعضی اصول محکم، به خاطر تن پروری و انقلابی نبودنمون ....

باید از خجالت سرمونو بزاریم زمین بمیریم!