«احمد بن سعيد آل مكتوم» رئيس شورای اداری بانك اسلامی نور امارات، شعبه جديد اين بانك را در منطقه آزاد فرودگاه شهر دبی افتتاح كرد.
به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) به نقل از خبرگزاری رسمی امارات(وام)، اين شعبه در زمينه ارائه خدمات بانكی به تمامی شركتها و مؤسسههای مالی موجود در منطقه آزاد فرودگاه دبی مطابق با احكام و آموزههای شريعت اسلامی فعاليت خواهد كرد.
احمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس شورای اداری بانك اسلامی نور امارات در نشستی مطبوعاتی در اين باره گفت: راهاندازی شعبه جديد بانك اسلامی نور در منطقه آزاد فرودگاه دبی میتواند توانمندی و تجربيات اين بانك در بخش بانكداری اسلامی را تقويت كند.
وی افزود: بانك اسلامی نور در سال 2007 ميلادی در امارات تأسيس شده و شعبه جديد اين بانك در منطقه آزاد فرودگاه دبی هجدهمين شعبه بانك اسلامی نور در مناطق مختلف اين كشور بهشمار میآيد.
«حسين القمزی» رئيس شورای اجرايی بانك اسلامی نور نيز در اين رابطه اعلام كرد: منطقه آزاد فرودگاه دبی از مناطق فعال اقتصادی است كه راهاندازی اين شعبه بانكی در راستای منافع كشورهای منطقه و صدها شركت خارجی فعال در اين منطقه خواهد بود.