سخنان جنجالی فیزیکدان ایرانی
7 دی 88


استاد ایرانی دانشگاه هاروارد معتقد است در صورتی که آزمایش برخورد دهندهبزرگ هادرون با موفقیت صورت نگیرد و نتواند بوزون هیگز را بیابد
علم برای همیشه در بیابانی تاریک و هولناک باقی خواهد ماند و باید برای شکست در چنین آزمایش بزرگی آمادگی کافی را داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهریار افشار استاد سابق دانشگاه هاروارد می گویدعدم موفقیت برخورد دهنده بزرگ هادرون در یافتن ذرات بنیادین سازنده جهانهستی می تواند نظریات علمی کنونی در رابطه با اساس جهان هستی را در حالیمتزلزل سازد که گزینه دیگری برای جایگزین کردن آن وجود ندارد.

این فیزیکدان ایرانی که تا کنون توانسته است با استفاده از آزمایشی به نام"آزمایش افشار" در نظریه کوانتوم رخنه ای کشف کند، معتقد است تا زمانی کهجامعه علمی تفکر درباره برنامه جایگزین را آغاز نکند، شکست در این آزمایشمی تواند منجر به هرج و مرج و اغتشاشات علمی شود.

به گفته وی شکست آزمایش برخورد دهنده بزرگ هادرون می تواند بیش از صدهاسال نظریه پردازی فیزیکی و علمی را در کنار یکی از اصلی ترین پایه هایتفکر علمی جهان یعنی مدل استاندارد - نظریه ای کلی که شرح می دهد ذراتچگونه در کنار یکدیگر قرار گرفته و ماده را به وجود می آورند - زیر سئوالببرد.

افشار می گوید: از دیگر پیامدهای این عدم موفقیت بروز جدال و کشمکش میاندانشمندان مختلف و از دست رفتن کامل اعتماد در میان جامعه و افرادی است کهپول مالیات آنها صرف ساخت این آزمایشگاه بزرگ شده است. افشار که در حالحاضر استاد تحقیقات دانشگاه نیوجرسی به شمار می رود معتقد است در حال حاضرهمه در حالت شادی به سر می برند و با هیجان در انتظار آغاز تحولی بزرگهستند اما در صورتی که این اتفاق رخ ندهد جنگی میان فیزیکدانان در خواهدگرفت، کابوسی بزرگ که می تواند علم را در بیابانی تاریک به جا بگذارد.

به گزارش مهر،به گفته وی به همین دلیل باید برنامه جایگزینی احتمالی برایچنین روزی در نظر گرفته شود و قبل از بروز چنین حادثه ای باید متخصصان گردهم آمده و برنامه های لازم را طرح ریزی کنند. پروفسور افشار معتقد استهیجان و امید فراوانی که در حال حاضر برخورد دهنده بزرگ هادرون را احاطهکرده است می تواند در صورت شکست آزمایش که احتمال آن در نظر افشار بسیاربالا است سرخوردگی غیر قابل وصفی را برای علم به وجود آورد.

افشار می گوید: قصد من تیشه زدن به ریشه برخورد دهنده بزرگ هادرون نیست.من تنها به شدت نگران این موضوع هستم که در صورت عدم موفقیت برای یافتهذرات بوزون هیگز چه اتفاقی خواهد افتاد. در حال حاضر مبلغ گزافی برایاطمینان از حضور این ذرات هزینه شده است و در صورتی که در نهایت نتوانآنها را یافت، مجادلات و تهمت زنی ها آغاز خواهد شد.

وی ادامه می دهد: من نمی گویم تنها حرف من درست است و بقیه در اشتباهند،تنها بر این باورم برای شکست در چنین آزمایش بزرگی نیز باید آمادگی کافیرا داشت. باید برای خطا کردن و پیامدهای آن نیز آماده بود. به همین دلیلبه نظر من باید گفتگوهایی برای یافتن جایگزینهای مناسب آغاز شود زیرا درصورت عدم موفقیت برخورد دهنده بزرگ هادرون، مدل استاندارد با شکست مواجهشده و در صورت شکست مدل استاندارد، چیزی برای انسان باقی نخواهد ماند.

بر اساس گزارش تلگراف، افشار معتقد است آزمایش برخورد دهنده بزرگ هادرونبرای جهان علم به مفهوم ریسک کردن تمامی اعتبار و دارایی های علمی است وبه همین دلیل باید خود را برای هر پیامدی آماده کرد.