ديگر روزهاي بيگانگي زندگي روزمره با تكنولوژي وكاربردهايش به سر آمدهاست. اين روزها ديگر تكنولوژي در تمام بخشهاي زندگيهمه ما جريان دارد،تا جايي كه حتي براي تفريح و گردش هم به كمكمان ميآيد.

درستبه همين دليل هم هست كه اين روزها گردشگري مجازي يا حتي گردشگريتكنولوژيسهم قابل توجهي از صنعت گردشگري دنيا را به خود اختصاص داده ودرآمدچشمگيري را هم در اختيار كشورهاي فعال در اين زمينه ميگذارند. درستبههمين دليل هم هست كه صنعت هتلداري هم به تكنولوژيهاي جديد روي آوردهاست.

بااين اوصاف ديگر زمان آن به سر رسيده كه به هتلهاي مجهز بهساعتهايزنگدار و تلويزيونهاي لامپي و CRT قديمي هتلهاي مدرن گفتهشود.مسافران و گردشگران امروزي حالا ديگر به دنبال اتاقها و هتلهاييباامكانات مدرن و مطابق با تكنولوژي روز هستند كه بتوانند تمامنيازهايآنها را برآورده كنند. به اين ترتيب هم وبسايت AksMen.com بهتازگيفهرستي از ده هتل تكنولوژيك برتر دنيا منتشر كرده است. اين هتلها درواقعاز تكنولوژيهاي مدرن و جديد در ساختارشان بهره ميبرند. اين هتلهابهترتيب عبارتند از:
1 - هتل Helix در ابوظبي:

يك هتل نيمه سازكه از حالا توجه كارشناسان و فعالان حوزه انرژي وتكنولوژي را به خودش جلبكرده است. اين هتل در واقع از تمام تكنولوژيهايجديد براي صرفهجويي درمصرف انرژي بهره ميبرد. طراحي بيروني اين هتلكاملا مدرن و به صورت مارپيچبوده و از پنلهاي ويژهاي به نام Growپوشيده شده است. اين پنلهاي قابلبازيافت كه در اندازههاي كوچك روي بدنهبيروني اين هتل و به صورت نماي آننصب شدهاند، نتيجه كار گروهي ازكارشناسان تكنولوژي به نام SMIT است كهانرژي مورد نياز هتل را از باد وخورشيد تامين ميكنند. اين هتل دارايدرهاي هوشمند جمعشدني است كه درمواقع لازم براي تهويه هواي داخل هتل بازشده و هواي مطبوع ساحلي را واردفضاي هتل ميكند. اين درها قابلبرنامهريزي بوده و ميتوانند به خوبيجايگزين دستگاههاي ايركانديشن شوند.علاوه بر اين در داخل فضاي هتل يكآبشار بزرگ از آب دريا تعبيه شده است كهميتواند به خنك شدن هواي داخلاتاقها كمك كند. اين هتل داراي 208 اتاقبوده و قرار است تا دو سالآينده به بهرهبرداري برسد.
2 - هتل Sax در شيكاگو:

يكاقامتگاه تكنولوژيك واقعي براي طرفداران كاربردهاي مختلف تكنولوژي. اينهتلدر بدو ورود مسافرانش به هر كدام از آنها يك لپتاپ و يك دستگاهmp3playerشركت مايكروسافت، يعني Zune ميدهد تا در طول اقامتشان از آنهااستفادهكنند. علاوه بر اينها، اين هتل امكاناتي مانند دسترسي به اينترنتپر سرعتبه صورت رايگان، اينترنت Wi-Fi، تلويزيونهاي ماهوارهاي، تلفنماهوارهايو ... است كه ميتواند اقامتي منحصر به فرد و به ياد ماندني رابرايكاربرانش به همراه بياورد. اين هتل داراي 250 اتاق بوده و علاوه براينهاكارگاهها و سوئيتهاي تكنولوژي است كه براي اهالي فن و تكنولوژيميتوانندجذابيت بسياري داشته باشند. اين سوئيتها خدمات بهتري را دراختيارطرفداران تكنولوژي قرار ميدهند. تلويزيونهاي LCD بزرگ در لابي هرطبقه ازديگر ويژگيهاي اين هتل است و نكته جالب و منحصر به فرد در اينهتل سالناستراحت طبقه ششم آن است كه امكان انجام بازي با كنسول محبوب Wiiرا رويكاناپههاي بزرگ و راحت به ميهمانان ميدهد.
3 - هتل 1000 ايالت سياتل:

اينهتل يكي از بهترين هتلهاي چهار ستاره ايالات متحده است كه ازتكنولوژيهايجديدي براي ارائه خدمات به مهمانانش استفاده ميكند. علاوهبر بهرهبردارياز تكنولوژيهاي جديد در معماري و ساخت اين هتل كه در نوعخودش جالب است،مهمترين خدمات اين هتل كه كاملا منحصر به فرد است، مجهزبودن اتاقهاي آنبه سيستم زنگ در الكترونيكي بيصدا است. اين سيستم بهاين صورت است كه وقتيمسوولان نظافت اتاقها اين زنگهاي الكترونيكي راميزنند، يك اسكنرالكترونيكي در داخل اتاق فعال ميشود. اين اسكنر درصورتي كه هيچ حركتي راتشخيص ندهد، علامت مزاحم نشويد را براي مسوولاننظافت نمايش ميدهد تا بهاين ترتيب آنها از نبودن مهمانان در اتاق باخبر شده و در زمان ديگريمراجعه كنند.
4 - هتل Peninsula در توكيو:

اين هتل شايد خيليجديتر به دنبال ارائه خدمات تكنولوژيك به مهمانانشاست، تا جايي كه حتي يكدپارتمان خدمات الكترونيك هم براي اين كارراهاندازي كرده است. همهاتاقهاي اين هتل داراي سيستم راديوي اينترنتيبا امكان دسترسي به 3 هزارايستگاه راديويي، دسترسي به اينترنت پر سرعت،تلفن اينترنتي با اكانت Skypeو... است كه ميتواند براي طرفدارانتكنولوژي و مصرفكنندگان پر و پا قرصمحصولات الكترونيكي جذابيت خوبيداشته باشد.
5 - هتل Blow Up Hall در لهستان:

اينهتل در واقع انتخاب مناسب و جالبي براي طرفداران جدي گوشي موبايلشركتApple يعني iPhone است. در حقيقت iPhone در اين هتل نقش با اهميتيدارد وتمام خدمات مورد نياز مهمانان را در اختيار آنها قرار ميدهد. بهاينترتيب مهمانان اين هتل هيچ كليدي براي ورود به اتاقشان ندارند وتنهاشماره تلفن آنها نشانگر محل اقامتشان است. هر مهمان در اين هتل يكiPhoneدارد كه علاوه بر امكان دسترسي به اتاق، دسترسي به اينترنت پرسرعتوبرقراري تماس تلفني، قابليت دسترسي به اطلاعات توريستي مورد نيازمهمانانرا به صورت نرمافزاري در اختيار آنها قرار ميدهد. اين هتل كه بههتلهنر الكترونيكي شهرت دارد، از افكتهاي ويدئويي ويژهاي هم در لابيهرطبقه بهره ميبرد.
6 - هتل Upper House در هنگكنگ:

در اينهتل همه كارها به صورت كاملا بدون كاغذ انجام ميشود. اين هتل درابتدايورود هر مهمان يك دستگاه iPod Touch به آن ميدهد كه از قبل رويآنبازيها، موسيقي و اطلاعات مورد نياز درباره هتل و محيط اطراف آن رارويآن نصب كردهاند. اين مهمانان قابليت دسترسي به اينترنت پر سرعت ونامحدودرا داشته و ميتوانند از خودروهاي اختصاصي Lexus هتل با اينترنتWi-Fiرايگان در آنها هم لذت ببرند.
7 - هتل Mama Shelter در پاريس:

صرفنظراز طراحي منحصر به فردو معماري جالب اين هتل، امكانات متفاوت آنبراي هرمهماني ميتواند جذاب باشد. در هر كدام از 172 اتاق اين هتل يكدستگاه iMacبا نمايشگر بزرگ 24 اينچي تعبيه شده است كه در واقع نقش مركزسرگرمي رابراي مهمانان ايفا ميكند. مهمانان اين هتل همچنين به اينترنتWi-Fi رايگانهم دسترسي دارند.
8 - هتل Montage Beverly Hills:

اين هتل درواقع مصداق عيني صرفهجويي در مصرف انرژي با استفاده ازتكنولوژيهاي جديداست. تمام سيستمهاي گرمايشي، سرمايشي و نور دراتاقهاي اين هتل به صورتهوشمند و الكترونيكي است. اين هتل ميتواندانتخاب خوبي براي مدافعان حفظمحيطزيست و صرفهجويي در مصرف انرژي باشد.
9 - هتلهاي Element در ايالات متحده آمريكا:

اينمجموعه هتلها علاوه بر مجهز بودن به سيستمهاي مصرف بهينه انرژي،بهمهمانانشان يك دستگاه كنسول بازي Nintendo DS هديه كرده ونرمافزارهايآموزشي متنوعي را در اختيار آنها قرار ميدهد.
10 - هتل Pod در نيويورك:

اينهتل با هدف مهمانان جوان و طرفداران تكنولوژي طراحي و ساخته شدهاست.مهمانان اين هتل از امكاناتي مانند اينترنت Wi-Fi رايگان،تلويزيونهايLCD بزرگ و اسپيكرهاي پر قدرت و ويژه iPod و iPhone بهرهميبرند.
علاوه بر اين امكانات، مهمانان اين هتل ميتوانند در يك شبكه اجتماعي داخلي در هتل هم عضو شده و از قابليتهاي متنوع آن لذت ببرند.