روم ديويد سالينجر در گذشت. نويسنده رمانهاي مشهوري همچون ناتور دشت در سن 91 سالگي به علت کهولت در خانه خود در نيو همشاير درگذشت.

اين نويسنده کمتر در انظار عمومي ظاهر ميشد و حتي عکسهاي موجود از او بيشتر از چند قطعه نيستند.

کتابناتور دشت که جزو معروفترين آثار اوو يکي از برترين رمانهاي قرن بيستمشناخته ميشود در مورد پسر جواني بهنام هولدن کالفيلد است که فردي منزوي وغير اجتماعي است.

آخرين اثر چاپ شده از او به سال 1965بازميگردد و آخرين مصاحبه او نيز در دهه 80 ميلادي بوده است. ازکتابهايديگري او فرني و زوئي، دلتنگيهاي نقاش خيابان چهل و هشتم،
تيرهاي سقف رابالا بگذاريد نجاران، هفتهاي يه بار آدمو نميکشه هستند.