دانشمندان ادعا كردند:
كره ماه حاصل انفجاري هستهيي بر روي زمين است!دانشمندان ادعا كردهاند كه كره ماه در اثر يك انفجار هستهيي روي زمين به وجود آمده است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر خلاف يك تئوري متداول كه ميگويد ماه تكه سنگي است كه بر اثر يك انفجار در فضا از زمين جدا شده است، دانشمندان به تازگي ادعا كردهاند كه كره ماه حاصل يك انفجار هستهبي است كه بر سطح خود سياره زمين رخ داده است.

بر اساس اين تحقيق تحت عنوان «يك فرضيه جايگزين براي منشاء كره ماه»، اگر ماه تحت تاثير يك نيروي خارجي از زمين جدا شده باشد، بايد حاوي موادي از آن جرم كيهاني باشد كه به اين قمر و همچنين زمين برخورد كرده است، اما نمونه برداريهاي دقيق از سطح ماه نشان ميدهد كه تركيبات روي اين قمر درست شبيه به تركيبات شيميايي در سياره زمين هستند و هيچ تركيب متفاوتي از يك برخورد كننده ديگر در اين ميان وجود ندارد.

محققان در عين حال ميگويند: براساس مدلهاي تكامل منظومه شمسي، احتمال اين كه تركيبات شيميايي آن جرم برخورد كننده با تركيبات زمين يكسان باشند بسيار ضعيف است.

اين يافته حاصل مطالعات محققان دانشگاه وسترن كيپ در آفريقاي جنوبي و دانشگاه وريج در آمستردام است.