"بردپیت" دایی زاده اوباما!
براساس گزارش سی نت، هنرپیشه محبوب هالیوود برد پیت از دیگر افرادی است کهاز اقوام ژنتیکی باراک اوباما به شمار می رود. از جالب توجه ترین افرادیکه به واسطه تستهای ژنتیکی رابطه فامیلی آنها به اثبات رسیده است می توانبه پرنسس دایانا و سارا پیلین، تام هنکس و آبراهام لینکلن، جیمز دین وریچارد نیکسون اشاره کرد.[JUSTIFY]بررسی های دقیق بر رویتستهای ژنتیکی افراد مشهور جهان نتایج جالبی را از روابط فامیلی میان آنهاافشا کرده است که از میان این نتایج می توان به نسبت فامیلی اوباما وسناتور جدید جمهوری خواه اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،آزمایشهای دی ان ای که از اواخر دهه 1970 تا کنون مورد استفاده قرار میگیرند نشان می دهد که با وجود فاصله های طولانی همه انسانها به گونه ای بایکدیگر فامیل به شمار می روند زیرا انسانها از یک نسل هستند.

تستهایدی ان ای که اکنون به دقت 100 درصدی دست یافته اند قادرند اقوام بیولوژیکیافراد مختلف را با کمک وراثت ژنتیکی از پدر و مادر تعیین کنند. به همیندلیل زمانی که ارتباط فامیلی میان افراد مشهور از این طریق کشف می شودنباید چندان شگفت زده شد. یکی از نمونه های نتایج این تستها رابطه فامیلیهیلاری کلینتون با یکی از گویندگان شبکه خبری ای بی سی است اما جالب تریناین نتایج می تواند کشف رابطه فامیلی باراک اوباما رئیس جمهور دمکراتآمریکا با سناتور جمهوری خواه اسکات براون باشد.

انتخاب براونجمهوری خواه طی روزهای گذشته جنجالهای فراوانی را در پی داشته است و اکنونتستهای دی ان ای نشان می دهند وی دهمین خاله زاده اوباما به شمار می رود.کریس چایلد از "انجمن نسبی انگلستان" در این باره می گوید: بخشی از تباراوباما در دسته بندی جدید توسط تستهای دی ان ای به تایید رسیده است و نشانمی دهد در گذشته ها مادر اوباما و براون هر دو از میراث ژنتیکی یک نسل بهنام ریچارد سینگلتری بهره برده اند.

در عین حال تحقیقات نشان دادهاست براون از نظر میراث ژنتیکی از اقوام 6 رئیس جمهور جمهوری خواه دیگرآمریکا، بوش، نیکسون، کولیج، هوور، و هایز به شمار می رود و در عین حالاوباما نیز از همین منظر از اقوام ژنتیکی هفت رئیس جمهور بوش پدر و پسر،کارتر، فورد، جانسون، ترومن، مدیسون به شمار می رود.

بر اساس گزارشسی نت، هنرپیشه محبوب هالیوود برد پیت از دیگر افرادی است که از اقوامژنتیکی باراک اوباما به شمار می رود. از جالب توجه ترین افرادی که بهواسطه تستهای ژنتیکی رابطه فامیلی آنها به اثبات رسیده است می توان بهپرنسس دایانا و سارا پیلین، تام هنکس و آبراهام لینکلن، جیمز دین و ریچاردنیکسون اشاره کرد. [/JUSTIFY][JUSTIFY] [/JUSTIFY][JUSTIFY][برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][/JUSTIFY][JUSTIFY] [/JUSTIFY]