من هلاک تو و خاک زير پاتم، توپولف!**من زمين خوردهي جعبه ي سياتم، توپولف!

کشتهي تيپ زدن و قـدّ و بالاتم، توپولف!**مردهي ريپ زدن و ناز و اداتم، توپولف!

قربـون اون نوسانــات صداتم، توپولف!**يه کلوم ختم کلــوم بنده فداتم، توپولف!

من هواپيما نديدم اينجوري ناز و ملــوس**ميپري پر مي زني روي هوا عين خروس!

بذار ايرباس واست عشوه بياد- دراز لوس-**بدگِلا چش ندارن ببيننت، خوشگل روس!

قربون چشات برم، محــو نيگاتم ، توپولف**يه کلوم ختم کلــوم بنده فداتم، توپولف!
مـــا رو ميبري نقـــاط ديدني وقت فرود**گاهي وقتا سر کـــــوه و گاهي وقتا ته رود

مي فرستن همه تا سه روز به روحمون درود**مي خونه مجري سيما واسمون شعر و سرود

چرا ماتم مي گيرن ، مبهوت و ماتم توپولف!**يه کلــوم ختم کلــوم بنده فداتم، توپولف!

وقتي عشقت ميکشه گاهي با کلّه مي شيني**به جـــــاي باند فرود، توي محلّه مي شيني

يا ميري تــــوي ده و رو سر گلّه مي شيني**زودي مشهور ميشي، رو جلد مجلّه مي شيني

پي گير عکســــــا و تيتر خبراتم توپولف!**يه کلــوم ختم کلــوم بنده فداتم، توپولف!

مي خوام از خدا که يک لحظه نشم از تو جدا**چونکه وقتي باهاتم هي مي کنم يـــــاد خدا

بدون نذر و نيـــاز بــــــا تو پريدن ، ابدا!**مي کنم بعد فرود تمــــوم نذرامـــــو ادا

واســه جنّت بليتت گشتــــه براتم، توپولف!**يه کلـــوم ختم کلــوم بنده فداتم، توپولف!

تو که هي رفيقــــاي ايرونيتو ياد مي کني**کي ميگه تــــو انباراي روسيه باد مي کني؟

ما رو پيک نيک مي بري، سقوط آزاد مي کني**خدا شــــادت بکنه ، روحمونو شاد ميکني

بري تا اون سر اون دونيا(!) باهاتم، توپولف!**يه کلــوم ختم کلــوم بنده فداتم، توپولف!

cloob.com