يكياز شش كودك اعلام كردند: اين صداها باعث آزارشان ميشود، كمتر از يكي ازهر پنج كودك نيز گفتند كه شنيدن اين اصوات در تفكر و تخيل آنها مداخلهايجاد ميكند. با اين حال هنوز مشخص نشده است كه منشاء اين اصوات از چيست؟
محققاندانشكده روانشناسي «هلند» طي بررسيها و گزارشات ساليانه خود به اين نتيجهدست يافتند كه كودكان در سنين خاصي ميتوانند صداها و اصواتي كه برايبزرگسالان قادر به شنيدن آنها نيستند، بشنوند.
به گزارش ايسنا، بر اساسگزارش محققان و دانشمندان دانشكده روانشناسي «گرونين گن» در «هلند»، اينموضوع به اثبات رسيد كه يكي از 11 كودك بين سنين هفت تا هشت سال ميتوانندصداهايي را كه ديگران قادر به شنيدن آنها نيستند، بشنوند.
در اين گزارشآمده است كه پيش از اين گمان ميشد كه صداهاي وهم برانگيز كه كودكانميشنوند ميتواند در سنين نوجواني و بزرگسالي به يك نوع بيماري روحي ورواني منجر شود، اما طي تحقيقات جديد اين موضوع به طور كامل ردشده ودانشمندان اعلام كردند كه شنيدن اين صداها اصلا باعث بروز بيماريهايرواني نميشود.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، اين تحقيقات كه در مجلهروانشناسي انگلستان نيز آمده است، به اين موضوع اشاره دارد كه طي پنج سالتحقيق كه بر روي سه هزار و 800 كودك انجام شد، اين موضوع مشخص گرديد كهيكي از شش كودك اعلام كردند: اين صداها باعث آزارشان ميشود، كمتر از يكياز هر پنج كودك نيز گفتند كه شنيدن اين اصوات در تفكر و تخيل آنها مداخلهايجاد ميكند. با اين حال هنوز مشخص نشده است كه منشاء اين اصوات از چيست؟
محققان تلاش ميكنند تا با زير نظر گرفتن اين كودكان و حالات آنها، منبع اين اصوات ماوراء الطبيعه را كشف كنند.