فيلم «آواتار» ساختهي «جيمز كامرون» سرانجام پس ازهفتهها درخشش فوقالعاده در گيشه سينماهاي جهان، توانست ركوردپرفروشترين فيلم تاريخ سينما را از چنگ «تايتانيك» درآورد.

بهگزارش ايسنا، «جيمز كامرون» كه در سال 1998 با فيلم «تايتانيك» توانستركورد فروش تاريخ سينما را بشكند، هرگز تصور نميكرد 12 سال بعد فيلمديگري از خود او بتواند اين ركورد را جابهجا كند.

فيلم «آواتار»در تعطيلات آخر هفته گذشته ازحدود 12 هزار سالن سينماي 111 كشور، فروش 107ميليون دلار را بهدست آورد تا مجموع فروش جهاني آن خارج از آمريكاي شماليبه1.288 ميليارد دلار برسد و ركورد فروش «تايتانيك» را بشكند.

بااحتساب فروش 552 ميليون دلاري در آمريكاي شمالي، «آواتار» اكنون به مجموعفروش جهاني 1.48ميليارد دلار رسيده و اين به آن معناست كه نه تنها دررتبهي اول پرفروشترين فيلم تاريخ سينما جايگزين

«تايتانيك» شدهاست، بلكه احتمال ميرود بتواند نام خود را بهعنوان اولين فيلمي كه فروشبيش از 2 ميليارد دلار داشته، به ثبت برساند.

به گزارش خبرگزاريرويترز، همچون هفتههاي گذشته، چين يكي از كشورهاي استقبالكننده از«آواتار» بود؛ بطوريكه پس از سه هفته اكران، ساخته جديد «جيمز كامرون» دراين كشور فروش 102 ميليون دلاري داشته است.

علاقهمندان به سينمادر فرانسه، آلمان، انگلستان، روسيه، اسپانيا، ژاپن، كرهجنوبي، استراليابههمراه برزيل و مكزيك در ثبت ركورد جديد جهاني براي فيلم «آواتار» نقشبسزايي ايفا كردند.

«آواتار» در شصتوهفتمين جوايز سالانه گلدن گلوب جايزه بهترين فيلم و بهترين كارگرداني را كسب كرد.

اينفيلم كه بهترين اثر سينمايي سال 2009 از نگاه انجمن منتقدين فيلم نيويوركنام گرفته است، يكي از نامزدهاي جايزه اسكار بهترين جلوههاي ويژه است كهساخت و نمايش آن ازسوي انجمن فيلم آمريكا يكي از مهمترين رويدادهاي هنريو سينمايي سال گذشته معرفي شده است.