ریکی چیست ؟
نیروی عمومی حیات، انرژی جهانی، انرژی کیهانی، انرژی خالص، انرژی الهی، انرژی روحانی، انرژی معنوی، انرژی ذاتی تمام خلقت، انرژی جاری در هستی، انرژی شفابخش جهان، یک نوع انرژی لطیف....

▪ ریکی: نیروی عمومی حیات، انرژی جهانی، انرژی كیهانی، انرژی خالص، انرژی الهی، انرژی روحانی، انرژی معنوی، انرژی ذاتی تمام خلقت، انرژی جاری در هستی، انرژی شفابخش جهان، یك نوع انرژی لطیف
▪ ریکی: انرژی شفابخشی كه بطور طبیعی در هستی موجود است.
▪ریکی: هنر، علم و دانش انرژیهای در سطوح فیزیكی، احساسی و ذهنی
▪ ریکی: یك کلید كه یك راه از انرژی را برای ما باز میكند.
▪ ریکی: تكنولوژی نهفته در سوتراهای تبتی (سوترا: آموزههای تبتی كه به زبان سانسكریت نوشتهشده)
▪ ریکی: دانش بسیار كهنی كه هزاران سال پنهان بود.
▪ ریکی: یك روش طب كل نگر یا پزشکی مکمل (درمان مكمل، مراقبت مكمل، بهداشت مكمل، تسكین مكمل، بهبود مكمل)
▪ ریکی: راهی ساده، مطمئن و طبیعی برای كار روی انرژیها
▪زریکی: یك شیوه ژاپنی برای شفا، كاهش استرس و ایجاد آرامش
▪ ریکی: تكنیك ساده و قدرتمند برای كار روی سطوح مختلف انرژی
▪ ریکی: انرژی بیداركننده و حامی رشد تمام توانهای نهفته در انسان
▪ ریکی: راهی مؤثر برای انتقال انرژی حیاتی
▪ ریکی: ابزاری عالی برای كمك به رشد آگاهی و كلید روشنبینی
▪ ریکی: نوعی انرژی كه در تمام جانداران و بیجانها نفوذ میكند.
▪ ریکی: هنر یا علم بالانس كردن انرژیها در سطوح مختلف
▪ ریکی: یك سیستم انرژی اثرگذار بر هاله و چاكراها
▪ ریکی: نوعی انرژی كه درصورت نیاز و درخواست جاری میشود.
▪ ریکی: روشی برای افزایش انرژی، قدرت و توان
▪ ریکی: نوعی انرژی هوشمند و سامان دهنده
▪ ریکی: یك سیستم روشنی بینی و روشنگری
▪ ریکی: هنر شفا با دست
▪ ریکی: یك هنر كه از مستر به فراگیر منتقل میشود.
▪ ریکی: یك روش شفای طبیعی كه براساس نیروی عمومی حیات عمل میكند.
▪ ریکی: یك روش شفای با انرژی وسیع طیف
▪ر ریکی: یك تكنیك برای شكستن و تخلیه انرژیهای منفی و جایگزین كردن انرژیهای مثبت
▪ ریکی: یك سیستم از اصوات و سمبلها برای دست یابی به انرژیهای شفابخش جهانی
▪ ریکی: انرژی اصوات و سمبلهایی كه بصورت مستقیم به بدن انسان و سیستم عصبی وصل شده و نیروی عمومی حیات را برای شفا فعال میكند.
▪ ریکی: یك روش درمان طبیعی مطمئن برای هر شرایطی
▪ ریکی: یك نیروی حیاتی هدایت شده و روحانی
▪ ریکی: یك روش ساده، طبیعی و مطمئن برای شفای روحانی و خودبهبودی
▪ ریکی: یك سیستم انرژی شفابخش كه نیروی عمومی حیات را به بدن انسان جاری میكند.
▪ ریکی: یك روش درمانی كه براساس مفاهیم شرقی از انرژی (هاله و چاکراها) طراحی شده است.
▪ریکی: تكنیك انتقال انرژی شفا از طریق دست ها
▪ ریکی: یك نوع انرژی كه در جایی كه درك شود عمل میكند.
▪ریکی: یك روش درمانی و شفابخش لطیف و باكلاس
▪ ریکی: انتقال انرژی از كارور به درمانجو
▪ ریکی: تكنیكهای اختصاصی برای ذخیرهسازی و متعادلسازی نیروی حیاتی طبیعی در بدن انسان
▪ ریکی: یك روش اوریجینال هلینگ
▪ ریکی: یك روش دقیق، منحصر بفرد و باستانی برای شفا، هارمونی و بالانس انرژی
▪ ریکی: یك روش (سیستم) كامل شفا كه بدن و ذهن را تغییر و شفا میدهد.
▪ ریکی: یك روش شفا برای افزایش انرژی خود و برای تقویت خوداتكایی
▪ ریکی: بالاترین و برترین فرم انرژی درمانی از نظر كیفی
▪ ریکی: انرژی كه در همهجا هست و همهچیز را احاطه كرده و از همهچیز ساطع میشود.
▪ ریکی: منبع و منشأ انرژی همه چیز
▪ریکی: انرژی نامحدود و بینهایت (انرژی همیشگی و دائمی).
▪ ریکی: یك كاتالیزور برای تغییرات
▪ریکی: انرژی هوشمند و خلاق، یك دوست حقیقی، یك هدیه الهی، یك وجود هوشمند، متعالی، زنده و آگاه
▪ ریکی: نیروی بالابرنده روح، ذهن، احساس و بدن
▪ ریکی: انرژی شفابخش قلوب و دلها
▪ریکی: انرژی شفابخش روح و روان
▪ ریکی: یك روش درمانی طبیعی و سنتی كه با استفاده از دست انجام میشود.
▪ ریکی: نوع خاصی انرژی شفابخش كه فقط از طریق افرادی كه با آن همسو شدهاند جاری میشود.
▪ ریکی: هر نوع انرژی كه دارای چهار ویژگی باشد: اول: ریشهدار (دارای سلسله و تبار است). دوم: امن (آسیب نمیزند). سوم: هوشمند (با ذهن انسان هدایت نمیشود). چهارم: همسویی (نیاز به تمرینات پیچیده ندارد)
▪ ریکی: انرژی اثرگذار بر تمام موجودات و مخلوقات (فیزیكی و متافیزیكی)
▪ ریکی: دانش شفابخش و متعالی كننده روح
▪ ریکی: یك شیوه ساده و مؤثر برای كار روی انرژیهای ذهن ـ بدن
▪ ریکی: یك راه طبیعی و مفید برای تأثیرگذاری بر سطوح انرژی خود و دیگران
▪ ریکی: انرژی زندگی تحت هدایت معنوی
▪ ریکی: انرژی زندگی تحت هدایت قدرت برتر
▪ ریکی: نوع هفتم از انواع انرژیهای کی هفتگانه
▪ ریکی: نوعی انرژی حد واسط بین فیزیك و متافیزیك


دکتر مطلب برازنده
منبع: کلاسهای آموزشی ریکی آکادمیک دکتر مطلب برازنده