سرانجام و بعد از دو سال وعده و وعید پیرامون ارائهاینترنت پر سرعت ازسوی شرکت مخابرات ایران، چند روزی است که ثبتنام وارائه سرویس برایمشترکان تهرانی توسط این شرکت آغاز شده است. بر اساساعلام سایت شرکتمخابرات استان تهران متقاضیان استفاده از خدمات اینترنتپرسرعت میتوانندبه مراکز مخابراتی محل خود مراجعه و پس از بررسی شرایطخطوط خود اقدام بهثبتنام و استفاده از این سرویس کنند.

به نوشته«دنياي اقتصاد»،مشترکان تهرانی که هماکنون عضو خدمات اینترنتی سایتمخابرات تهران هستندنیز میتوانند با مراجعه به سایت و با ورود نام کاربریو رمز عبور اقدامبه ثبتنام کنند.
متقاضيان دريافت ADSL با ارائه كارتشناسايي و فيش خطتلفن مورد نظر توسط مركز مخابراتي مربوطه احراز هويت شدهو با پر كردن يكفرم، درخواست خود را ثبت ميكنند. همچنین قرار است از هفتهآینده برای آندسته از مشترکان غیرعضو سایت مخابرات تهران نیز سامانهثبتنام اینترنتراهاندازی شود.

کف قیمت مصوب

قيمتاينترنتكه توسط شركت ارتباطات زيرساخت در قالب STM1 به شركتهاي مخابراتياستاني وشركتهاي داراي مجوز PAP تحويل ميشود، صرفا جهت استفاده برايارائه خدماتADSL به ميزان 20 درصد كاهش مييابد؛ يعني قيمت فروش اينترنتبا ظرفيت يكSTM1 كه در حال حاضر 486 ميليون ريال است به 375 ميليون و 100هزار ريالكاهش خواهد يافت.
بر همين اساس، تعرفه واگذاري اينترنتپرسرعت بااستفاده از ADSL بر اساس پهناي باند و ضريب اشتراك حداكثر 10 بهصورت پهنايباند 64 كيلوبيت بر ثانيه 59200 ريال، 128 كيلوبيت بر ثانيه99400 ريال،256 كيلوبيت بر ثانيه 125600 ريال، 512 كيلوبيت بر ثانيه204800 ريال، 1024كيلوبيت بر ثانيه 383200 ريال و 2048 كيلوبيت بر ثانيه745600 ريال تصويبشده است.
محمد خجستهنيا، مديركل روابطعمومي شركتمخابرات استان تهران،در این باره میگوید: هزينه مودم و راهاندازي آن بهعهده مشترك خواهد بودو بابت راهاندازي سرويس نيز هزينهاي از مشتركاندريافت نخواهد شد.
بهگفتهاو، همچنين شركتهاي ارائهدهنده خدمات موظف هستند نسبت به نصبوراهاندازي تجهيزات در محل مشترك اقدام و پس از تحويل پهناي باند نسبتبهتنظيم صورت جلسه اقدام كنند. علاوه بر اين شركتهاي ارائهدهندهخدماتموظف هستند نرمافزار لازم براي اندازهگيري لحظهاي پهناي باند رارويپايانه كاربر نصب و راهنمايي لازم را انجام دهند.

خجستهنیاپیرامونتعرفه ارائه خدمات اینترنت پرسرعت که پایینتر از شرکتهای بخشخصوصی ارائهمیشود، میگوید: این تعرفه در حقیقت مصوب کمیسیون تنظیممقررات است. براساس این مصوبه که سال گذشته به تصویب رسیده بود وبهمنظور گسترش ارائهاين خدمات در سطح كشور شركت مخابرات ايران با مشاركتشركتهاي PAP با رعايتمنافع طرفين خدمات مذكور را ارائه میكند و در صورتعدم مشاركت، شركتهايPAP ميتوانند سرويس مربوط را حداكثر تا سقف 20 درصدبالاتر از اينتعرفههاي مصوب ارائه كنند. همچنين شركتهاي ندا بايد كليهقراردادهاي خودرا حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ مصوبه براساس تعرفههايمصوب فوق اصلاحكنند.

هر چند که این اتفاق تا به حال در موردبسیاری از شرکتهایارائهدهنده خدمات اینترنت پرسرعت صورت نگرفته وهمچنان ارائه این خدمات ازسوی این شرکتها بعضا با قیمتهای بالاتری نسبتبه مصوبه کمیسیون تنظیممقررات صورت میگیرد؛ اما به نظر میرسد با ارائهاین سرویس از سوی شرکتمخابرات استان تهران، بخش خصوصی نیز برای رقابتناچار به کاهش قیمت خودخواهد شد. هماکنون قیمتهای ارائه شده توسط بخشخصوصی نه تنها سنخیتی بامصوبه سازمان تنظیم مقررات ندارد؛ بلکه بعضا اینشرکتها برای ارائه خدماتخود در مناطق مختلف به بهانههای گوناگونهزینههای مختلفی را از کاربرانخود اخذ میکنند.
به عنوان مثالمیتوان به ارائه خدمات اینترنت ADSL2ا+ از سوی یکی از این شرکتها آن همتنها در برخی از مناطق اشاره کرد. دراین سرویس پهنای باند 128 کیلو بیتبا قیمتی کمتر از 8 هزار تومان عرضهمیشود و این در حالی است که همینسرویس در سایر مناطق و در قالب ADSL عادیبالغ بر 14 هزار تومان ارائهمیشود.

مزایای اینترنت مخابراتی!

ازمزایایاینترنت پرسرعت مخابرات میتوان به مواردی همچون نداشتن محدودیتترافیکحجمی در تمامی سرعتهای اعلام شده اشاره کرد. همچنین برخلافسرویسهایارائه شده توسط بخش خصوصی که ماهانه هزار تومان به عنوان اجارهخطوط و سهممخابرات از کاربران اخذ میشود (این رقم تا سال گذشته 3 هزارتومان بودهاست)، مخابرات در این بخش هزینهای از مشترکان خود نمی گیرد.

علاوهبرموارد فوق شاید نحوه پرداخت هزینه این سرویس را بتوان از دیگرفاکتورهایاینترنت پرسرعت شرکت مخابرات تهران عنوان کرد. در حالی که هزینهاستفاده ازسرویسها توسط شرکتهای بخش خصوصی پیش از استفاده باید پرداختشود، اما اینهزینه در بخش مخابراتی دو ماه بعد از استفاده در قبوضمشترکان اعمال وهمراه با پرداخت قبوض تلفن از کاربران اخذ میشود. هرچندکه گفته میشودضریب اشتراک این سرویس توسط مخابرات تهران یک به 10 است؛اما شنیده میشودکه این ضریب با توجه به تعداد متقاضیان در مناطق مختلفاز یک به 6 شروع ودر نهایت به یک به 10 ختم میشود.

ارائه خدماتپشتیبانی این سرویسنیز به شکل 24 ساعته و توسط شماره تماس 1899 صورتمیگیرد و مشترک میتوانددر طول 24 ساعت و با بروز مشکل از این طریقمشکلات خود را پیگیری کند.هزینه خرید مودم برای استفاده از این سرویسنیز گفته میشود بین 40 تا 44هزار تومان که مشترک هم میتواند مودم را ازمراکز مخابراتی تهیه کند و هممیتواند با توجه به مودم مورد نظر مراکز آنرا از بازار آزاد تهیه کند.