معاون حقوقي و پارلماني رييس جمهور گفت: پرداخت يارانه نقدي از ارديبهشت ماه در دستور كار دولت قرار ميگيرد.

سیدمحمد رضا ميرتاجالديني در گفتوگو با خبرنگار ايلنا درباره زمان آزادسازيقيمتها اظهار داشت: قيمتها از ابتداي سال 89 آزاد ميشود و پرداختيارانه نقدي از ارديبهشت ماه صورت ميگيرد.
وي افزود: مقرر شده تاكساني كه اقدام به پركردن فرمهاي اطلاعات اقتصادي خانوارها كردهاند،درفاصله آزاد سازي تا اولين پرداخت معوقهها نيز به حساب آنها ريخته شود.

ميرتاجالديني با بيان اينكه هنوز رقم دقيق پرداختهاي نقدي مشخص نيست، تصريحكرد: عددها با توجه به ميزان منابعي كه آزاد ميشود، تعيين ميشوند كه اينمنابع در سال اول 20هزار ميليارد تومان خواهد بود.

وي ادامه داد:براساس تصميم دولت50 درصد اين منابع به صورت نقدي به مردم پرداخت ميشود،البته10 درصد نيز به عنوان سهم انعطاف دولت، تعيين شده كه دولت ميتواندبه تصميم خود برخي بخشها را پوشش دهد.

معاون حقوقي و پارلمانيرييس جمهور در پاسخ به اين سئوال كه چه زماني دولت صورتهاي مالي حسابذخيره ارزي را اعلام ميكند، گفت: با توجه به آنچه كه در سياستهاي كليبرنامه پنجم به دولت ابلاغ شده، قرار است 20درصد درآمد نفت مستقيما بهصندوق وازير شود.
وي در توضيح تفاوت سازوكار حساب ذخيرهارزي با صندوقتوسعه ملي گفت: در حساب ذخيره ارزي شيوه كار به گونهاي بود كه از نيمهدوم سال مازاد درآمد ارزي به حساب واريز ميشد اما در صندوق توسعه ملي ازهمان ابتداي سال20درصد از فروش نفت به اين صندوق واريز ميشود تا دولتبتواند آن را در طول سال مديريت كند.

وي ادامه داد: البته در طول سال منابع مازاد هم به اين صندوق واريز خواهد شد.

ميرتاج الديني همچنين گفت: صندوق توسعه مالي به صورت 100 درصد جايگزين حساب ذخيره ارزي نخواهد شد.

تابناک