رييس سازمان هواپيمايي كشوري اعلام كرد: باتوجه بهاينكه خلبان شركت هواپيمايي تابان كه روز گذشته درفرودگاه مشهد دچار سانحهشد، روسي است و گواهينامهاش را از سازمان هواپيمايي روسيه اخذ كرده، ازنظر اقدامات انضباطي و تنبيهي تابع قوانين سازمان هواپيمايي روسيه است ونميتوانيم اقدامات قانوني براساس مقررات كشورمان را عليه اين خلبانبهكار گيريم.

رضا نخجواني در گفتوگو با ايسنا، با بيان اينكههواپيماي توپولوف 154 شركت هواپيمايي تابان كه روز گذشته در مشهد دچارسانحه شد با كرو روسي پرواز ميكرده است، گفت: با توجه به اينكه خلبان اينهواپيما خارجي بوده و با هواپيماي ثبت خارجي پرواز كرده، از نظر اقداماتانضباطي و تنبيهي تابع قوانين سازمان هواپيمايي روسيه است و ما در بررسيسانحه ذيمدخل هستيم و سانحه را بررسي خواهيم كرد كه البته روسهاميتوانند در بررسي سانحه همكاري داشته باشند و در اين زمينه به آنهااطلاع رساني شده است.

فعاليت اين خلبان در كشور به نتيجه كامل بررسي سانحه بستگي دارد

ويافزود: سازمان هواپيمايي كشوري پس از بررسي سانحه، نتيجه را به سازمانهواپيمايي روسيه اعلام ميكند و تدابير انضباطي و آموزشي مورد نياز راروسها اعلام خواهند كرد؛ چراكه خلبان روسي است و نميتوانيم اقداماتقانوني براساس مقررات كشورمان را عليه اين خلبان بهكار گيريم.

معاونوزير راه و ترابري تصريح كرد: ميتوانيم ادامه فعاليت اين خلبان را درايران ممنوع يا محدود كنيم كه به نتيجه كامل بررسي سانحه بستگي دارد؛ميزان غفلت، تقصير يا خطاي خلبان بايد در كميسيون بررسي سانحه سازمانهواپيمايي كشوري مشخص شود تا در مورد خلبان تصميمگيري شود.

جلوگيري از ورود ملكي توپولوفهاي 154

رييسسازمان هواپيمايي كشوري درباره خروج ناوگان روسي از كشور، اظهار كرد:سازمان هواپيمايي كشوري مصمم است از ورود ملكي هواپيماهاي توپولوف 154جلوگيري كند.

ورود توپولوفهاي 204 با نظرات كارشناسي

نخجوانيدرباره انعقاد قرارداد ورود هواپيماهاي توپولوف 204 بين شركت هواپيماييايران ايرتور و روسيه و نگراني از جايگزيني اين نوع توپولوف بهجايتوپولوفهاي 154 تصريح كرد: در حال حاضر مشكل مالي بين خريدار و فروشندهاين پروژه وجود دارد و زماني كه اين برنامه جدي شود، نظرات كارشناسان راجمعبندي و به دولت ارائه ميكنيم.

هواپيما صرفا به خاطر اينكه اسمش توپولوف است نميتواند بد يا خيلي خوب باشد

ويتصريح كرد: هواپيما صرفا به خاطر اينكه اسمش توپولوف است نميتواند بد ياخيلي خوب باشد؛ بستگي به نوع محصول دارد. به دليل اينكه مردم نگاه مثبتينسبت به هواپيماهاي توپولوف 154ندارند و مصرف سوخت آنها نيز بالا است ازورودش به كشور به عنوان ملكي جلوگيري ميشود.
تابناک