امكانات فنى تبادل MMS همراه اول با سايراپراتورهاى تلفن همراه وجود دارد.حميد رضا نيكوفرعضو هيات مديره شركتارتباطات سيار ايران در گفت وگو با موبنا اظهار داشت: ارسال MMS بينمشتركان اپراتورهاى مختلف تلفن همراه، همانند تبادل پيام كوتاه بينمشتركان اپراتورها است.وى با بيان اينكه فعلا برنامه خاصى براى تبادل mmsبين ندارد، گفت: بايد توافقى در اين زمينه بين اپراتورهاى تلفن همراه صورتبگيريد.وى گفت: سرويس MMS همراه اول در مراكز تمامى استان ها فعال است ودر شرايط فعلى تعرفه آن تغيير نمى كند.MMS در بسته هاى ۵۰ و صدكيلوبايتىفرستاده مى شود. هزينه هر بسته ۵۰ كيلو بايتى، ۵۰ تومان و بسته صد كيلوبايتى، صد تومان در نظراست.