به گزارش باشگاه خبرنگاران ،تيموتي كريمر يكي از فضانوردان ايستگاه فضاييكهبا مركز كنترل در زمينه راهاندازي اينترنت از ماه گذشته در فضاهمكاريميكرد ديروز موفق شد، وارد يك پايگاه اينترنتي شود و به صورتآنلاينمطالب خود را در اين سايت قرار دهد.وي پس از ورود به اين سايت باارسال «سلام » نوشت: ما به صورت آنلاين و زنده از ايستگاه بينالملليفضااينجاهستيم و اين اولين پيام اينترنتي از فضا است كه روي اينترنتقرارميگيرد.
قبل از اين فضانوردان در پايگاههاي اينتر نتي پيامميگذاشتند اماپيامهاي خود را براي مركز كنترل پست ميكردند و مركز كنترلاين پيامهارا روي سايت قرار ميداد.
خدمه ايستگاه بينالمللي فضا هماكنون ميتوانند با استفاده از لپتاپهايخود به دسكتاپ كامپيوتر مركزكنترل متصل شوند. خودشان نشاني مورد نظر راوارد كنند و از اينترنت استفادهكنند و يا مطلبي را روي اينترنت قرار دهند.
همچنين فضانوردان براي تماس با خانواده و دوستان خود از تلفن قراردادي اينترنت استفاده ميكنند.
كريمر هم اكنون به همراه يك فضانورد آمريكايي ديگر، دو فضانورد روسي و يك فضانورد ژاپني در ايستگاه بينالمللي فضا مستقر هستند.