فرانسه با پيروى از اقدام آلمان، به دنبال افشاى وجود يك آسيب پذيرىخطرناك در اينترنت اكسپلورر مايكروسافت به كاربران رايانه اين كشور توصيهكرد از مرورگر وب ديگرى استفاده كنند.به گزارش ايسنا، دولت فرانسه باانتشار توصيه اى به كاربران رايانه از آن ها خواست از مرورگر ديگرى مانندفايرفاكس يا كروم گوگل استفاده كنند.مايكروسافت هفته گذشته اذعان كرداينترنت اكسپلورر داراى ضعف امنيتى است كه در حملات اخير هكرها براى رخنهبه اشتراك هاى جى ميل فعالان حقوق بشر چينى مورد استفاده قرار گرفته استاما اقدام دولت آلمان را واكنش بيش از حد در مورد تهديد ايجاد شده توسطاين آسيب پذيرى دانسته و اعلام كرد كاربران عمومى در خطر نيستند.اما اينواكنش موجب نشد دولت فرانسه از طريق Certa كه سازمان دولتى مسوول مديريت وحفاظت در برابر تهديدهاى اينترنتى است، توصيه اى در اين مورد منتشر نكند.بر اساس اين توصيه، تمامى نسخه هاى اينترنت اكسپلورر داراى اين ضعف امنيتىبوده و كاربران بايد از مرورگر ديگرى استفاده كنند.