گوگل بهمنظور افزايش امنيت جي ميل، از رمزنگاري https بهعنوان استاندارد پيش فرض در تمامي اشتراكهاي سرويس ايميلش استفاده ميكند.

بهگزارش سرويس فنآوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين اقدامبهمنظور اطمينان از انتقال مطمئن اطلاعات ميان رايانه كاربر و سرورهايايميل گوگل و براي جلوگيري از رخنه هكرها و خلافكاران اينترنتي بهاشتراكهاي ايميل در شبكههاي بيسيم واي فاي عمومي، انجام ميگيرد.

طبقاعلام گوگل، همزماني اعلام اين خبر با اخبار هك شدن اشتراكهاي جيميلفعالان حقوق بشر در چين كه تجديدنظر اين شركت براي حضور اينترنتي در اينكشور را در پي داشته، ربطي ندارد.

بنا بر اعلام اين شركت، با وجوداين حقيقت كه رمزنگاري https سرعت ارسال و دريافت ايميل را براي كاربرانجيميل اندكي كند ميكند، مزاياي امنيتي آن در برابر مشكلات كارآمدي كوچك،مهمتر است.

اين رمزنگاري به صورت پيش فرض براي تمامي اشتراكهايجيميل عرضه شده؛ با اين همه اگر برخي از كاربران تصور ميكنند شبكه مورداستفاده آنها به اندازه كافي ايمن است يا مايلند به دلايل كارآمدي اينامكان را غيرفعال كنند، ميتوانند به فهرست تنظيمات در جيميل مراجعه كنند.

زمانيكه جيميل در سال 2004 راهاندازي شد، به دليل اينكه اكثر كاربران اتصالاينترنتي كندي داشتند و هزينههاي كارآمدي نسبت به مزاياي امنيتي مهمتربود، رمزنگاري https بهعنوان پيشفرض مورد استفاده قرار نگرفت.