مریخ تا هزار سال دیگر قابل سکونت است!دانشمندانناسا معتقدند که در حدود هزار سال دیگر گیاهان می توانند در مریخ رشد کنندو بنابراین سیاره سرخ ظرف هزاره آینده قابل سکونت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،دانشمندان آژانس فضایی آمریکا در پیش بینی های خود نشان دادند که در سیارهسرخ باید یک اثر گلخانه ای از نوع اثری که در حال گرم کردن اتمسفر زمیناست شکل گیرد. به این ترتیب تا هزار سال آینده مریخ به سیاره ای قابلسکونت تبدیل خواهد شد.

براساس گزارش National Geographic آلمان،گرمایی که دی اکسید کربن را ذوب می کند در دو قطب و خاک سیاره سرخ وجوددارد. برای شروع این پدیده نیاز به سقوط شهاب سنگهایی بر روی مریخ وگذاشتن آینه های بزرگی در مدار اطراف این سیاره است. به کمک این شهابسنگها و آینه ها می توان شرایط را برای تولید گازهای گرم کننده گلخانه ایآماده کرد.

به محض رسیدن به میزان کافی دی اکسید کربن برایرساندن دما به بالای صفر درجه، بارش باران آغاز می شود و آب در سطح اینسیاره جریان می یابد.

به گفته این محققان، می توان از زمینباکتریها و قارچهایی را برای کشت در بیابانهای سنگی مریخ فرستاد و پس ازآن نمونه های گیاهی و درختان را در سیاره سرخ کاشت.

انرژی برایساخت شهرهای ساخته شده در مریخ نیز می تواند از نیروگاههای اتمی،نیروگاههای بادی و یا راکتورهای ترکیب هسته ای تامین شود. سپس می توانبخشی از جمعیت زمین را به سیاره سرخ انتقال داد.