كينگ مكس از سري جديد حافظههاي DDR3 خود با نام Hercules پرده برداشت.

اينسري از حافظههاي شركت كينگ مكس تا فركانس 2200MHz اوركلاك شدهاندوتوانايي انتقال اطلاعات در پهناي باندي تا مرز 17.6 Gb/s را داراهستند.Herculesها براي كاربراني با نيازهاي حرفهاي طراحي شدهاند.كاربراننرمافزارهاي تخصصي و بازيهاي رايانه بيشك از مشتريان اين سريازحافظههاي كينگ مكس خواهند بود.

ولتاژ كاري اين حافظهها 1.5 تا1.7ولت است. بدين ترتيب اين حافظهها جهترسيدن به نهايت سازگاري بامادربردهاي سري P55 و تراشههاي Core i7 860 و870 بهينه شدهاند. كينگ مكسدر حال حاضر حافظه هاي 2BG سري Hercules رابه بازار عرضه كرده است ولي درآيندهاي نزديك، نمونههاي 4GB نيز دردسترس خواهد بود. گفتني است CL اينحافظهها 10 است كه براي فركانس2200MHZ، بهترين گزينه به شمار ميآيد.