خبرگزاری خانه ملت متن کامل قانون هدفمند کردن یارانهها را منتشر کرد.

ماده 1- دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند:

الف-قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع وسایرمشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینههای مترتب(شاملحملونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایانبرنامهپنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامیایرانکمتر ازنود درصد (90%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.

تبصره- قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاههای داخلی

نودوپنجدرصد (95%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین میشود

و قیمت خرید فرآوردهها متناسب با قیمت مذکور تعیین میگردد.

ب-میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریجتاپایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران ،معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتیپس ازکسر هزینههای انتقال، مالیات و عوارض شود.

تبصره- جهت تشویقسرمایهگذاری، قیمت خوراک واحدهای صنعتی، پالایشی وپتروشیمی برای مدتحداقل ده سال پس از تصویب این قانون هر مترمکعبحداکثر شصت و پنجدرصد(65%) قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس(بدونهزینه انتقال) تعیینمیگردد.

ج- میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود کهبه تدریج تاپایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگیجمهوری اسلامیایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره - قیمتتمام شده برق، مجموع هزینههای تبدیل انرژی، انتقال و توزیعو هزینه سوختبا بازده حداقل سی و هشت درصد (38%) نیروگاههای کشور ورعایت استانداردهامحاسبه می شود و هر ساله حداقل یک درصد (1%) به بازدهنیروگاههای کشورافزوده شود به طوری که تا پنجسال از زمان اجراء این قانونبه بازده چهل وپنج درصد(45%) برسد و همچنین تلفات شبکههایانتقال وتوزیعتا پایان برنامهپنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعیوفرهنگیجمهوریاسلامیا ران بهچهارده درصد(14%) کاهشیابد.

دولت مکلف است با تشکیل کار گروهیمرکب از کارشناسان دولتی و غیر دولتینسبت به رتبهبندی تولیدکنندگان برق ازنظر بازده و توزیع کنندگان آن ازنظر میزان تلفات، اقدام نموده و سیاستهایتشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذنماید.

تبصره 1 - درخصوص قیمتهایبرق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطقجغرافیایی، نوع، میزان وزمان مصرف قیمتهای ترجیحی را اعمال کند.

شرکتهای آب، برق و گازموظفند درمواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یامشترک بهرهبرداریمیکنند، درصورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنهابا اخذ هزینه کنتورو نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند ودرصورتی که امکاناضافهکردن کنتور نباشد مشترکین را به تعدادبهرهبرداران افزایش دهند.

تبصره 2 - قیمت حاملهای انرژی برای پس از سال پایه براساس قیمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعیین میگردد.

تبصره3- قیمتهای سال پایه اجراء این قانون به گونهای تعیین گردد که برایمدتیکسال حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000)ریال وحداکثرمبلغ دویستهزار میلیارد (200.000.000.000.000)ریال درآمد به دستآید.

------------------------------------------

ماده2- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمتهای حاملهای انرژی براقتصادملی قیمت این حاملها را در صورتی که تا بیست و پنج درصد (25%) قیمتتحویلدر روی کشتی (فوب) خلیج فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرفکننده ازطریق أخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغمذکور را درحساب تنظیم بازار حاملهای انرژی در بودجه سنواتی منظور کند.درصورتی کهنوسان قیمتها بیش از بیست و پنج درصد (25%) شود، در قیمت تجدیدنظر خواهدنمود.

------------------------------------------

ماده 3 - دولت مجاز است، با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمعآوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.

الف-میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصالآن درکشور به گونه ای تعیین شود که بهتدریج تا پایان برنامه پنجسالهپنجم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمتتمام شده آنباشد.

تبصره 1- دولت مکلفاست قیمت تمام شده آب را با در نظر گرفتن هزینههای تأمین، انتقال و توزیع با رعایت بازده تعیین کند.

تبصره 2- تعیین قیمت ترجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف مجاز خواهد بود.

ب- کارمزد خدمات جمعآوری و دفع فاضلاب براساس مجموع هزینههای نگهداریوبهرهبرداری شبکه پس ازکسرارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و کمکهای دولت دربودجهسنواتی (مربوط به سیاستهای تشویقی) تعیین میگردد.

------------------------------------------

ماده 4- دولت موظف است بهتدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجمتوسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به هدفمندکردنیارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی وخدماتریلی (مسافری) اقدام نماید.

تبصره- یارانه پرداختی به تولید کنندگان بخش کشاورزی نباید در هر سال کمتر از سال قبل باشد.

------------------------------------------

ماده 5- دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی که در لایحهبودجهسالیانه مشخص میشود با روشهای مناسب در اختیار مصرفکنندگان متقاضیقراردهد.

تبصره- سرانه یارانه نان روستاییان و شهرهای زیر بیستهزار نفر جمعیت واقشار آسیبپذیر در سایر شهرها بهتشخیص دولت حداقل پنجاهدرصد(50%) بیشتراز متوسط یارانه سرانه خواهد بود.

------------------------------------------

ماده 6- دولت موظف است سیاستهای تشویقی و حمایتی لازم را برای ایجادوگسترش واحدهای تولید نان صنعتی و نیز کمک به جبران خسارت واحدهایتولیدآرد و نان که در اجراء این قانون ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجهمیشوداتخاذ نماید. آئیننامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی و باهمکاریدستگاههایذیربط تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب اینقانون بهتصویبهیأت وزیران میرسد.

------------------------------------------

ماده 7- دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:

الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.

ب - اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:

1- گسترش و تأمین بیمههای اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعبالعلاج.

2- کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال.

3- توانمندسازی و اجراء برنامههای حمایت اجتماعی.

تبصره1 - آئیننامه اجرائی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیلو بههنگام سازی پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدفوپرداختهای موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون باپیشنهادوزراءامور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمیناجتماعی و رئیس سازمانمدیریت وبرنامهریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 2ـ دولتمیتواند حساب هدفمندسازی یارانهها را بنام سرپرستخانوادههای مشمول یا فردواجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین میشودافتتاح نماید. اعمال مدیریتدولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساباز جمله زمان مجاز، نوع برداشتهزینهها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریزشدهاند مجاز است.

------------------------------------------

ماده 8 - دولت مکلف است سی درصد (30% ) خالص وجوه حاصل از اجراء اینقانونرا برای پرداخت کمکهای بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوهاداره شدهبرای اجراء موارد زیر هزینه کند:

الف- بهینه¬سازی مصرف انرژی درواحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویقبه صرفه¬جویی و رعایت الگوی مصرفکه توسط دستگاه اجرائی ذیربط معرفی میشود.

ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره¬وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.

ج-جبران بخشی از زیان شرکتهای ارائه¬دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گازطبیعیو فرآورده¬های نفتی و شهرداریها و دهیاریها ناشی از اجراء این قانون.

د-گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومیومدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (9) قانون مذکور.

هـ - حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.

و - حمایت از تولید نان صنعتی.

ز - حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.

ح- توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفتوآمدهای غیر ضرور.

تبصره- آئیننامه اجرائی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع، کشاورزی وخدمات ونحوه پرداختهای موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب اینقانون باپیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن،جهادکشاورزی،بازرگانی، نفت، نیرو، کشور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادنایران، اتاقتعاون و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشوربه تصویب هیأتوزیران میرسد.

------------------------------------------

ماده9- منابع موضوع مواد (7) و (8) این قانون اعم از کمکها، تسهیلات ووجوهاداره شده از طریق بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر دولتیدراختیار اشخاص مذکور قرار خواهد گرفت.

------------------------------------------

ماده10- دریافت کمکها و یارانههای موضوع مواد (7) و (8) این قانون منوطبهارائه اطلاعات صحیح میباشد. درصورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده،دولتمکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوهپرداختیاقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.اشخاص در صورتی که خود را برایدریافتیارانهها و کمکهای موضوع مواد(7) و (8) این قانون محق بدانندمیتواننداعتراض خود را به کمیسیونی که در آئیننامه اجرائی این مادهپیشبینی میشودارائه نمایند.

آئیننامه اجرائی این ماده حداکثر سهماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزراءدادگستری، امور اقتصادی و دارایی،رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمانمدیریت و برنامهریزی کشور پیشنهاد وبه تصویب هیأت وزیران میرسد.

------------------------------------------

ماده11- دولت مجاز است تا بیست درصد (20%) خالص وجوه حاصل از اجراء اینقانونرا به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهایسرمایهایهزینه کند.

------------------------------------------

ماده12- دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حسابخاصیبهنام هدفمندسازی یارانهها نزد خزانهداری کل واریز کند.صددرصد(100%) وجوهواریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیشبینیشده در مواد (7) ،(8) و (11) این قانون اختصاص خواهد یافت.

تبصره 1- دولت مکلف است اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند.

تبصره2- کمکهای نقدی و غیرنقدی ناشی از اجراء این قانون به اشخاص حقیقی وحقوقیاز پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوباسفندماه1366 و اصلاحیههای بعدی آن معاف است. کمکهای مزبور به اشخاصمذکور بابتجبران تمام یا قسمتیاز قیمتکالا یا خدمات عرضهشده توسط آنهامشمول حکماینتبصره نخواهدبود.

تبصره 3- دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر ششماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

------------------------------------------

ماده13- تنخواه مورد نیاز اجراء این قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظورو ازمحل منابع حاصل از اجراء این قانون در طول سال مستهلک می شود.

------------------------------------------

ماده14- جا به جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد (7)، (8) و (11)حداکثرده واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است، به طوری که کل وجوه حاصلدر مواردپیش بینی شده در این قانون مصرف شود.

------------------------------------------

ماده15- بهدولت اجازه داده میشود ظرف مدت یک ماه پس از لازمالاجراءشدن اینقانون، سازمانی با ماهیت شرکت دولتی بهنام سازمان هدفمندسازییارانهها بااستفاده از منابع (امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات) موجود،جهت اجراء اینقانون با لحاظ قانون برنامه ایجاد کرده یا با اصلاح ساختارو ادغام شرکتهایموجود تأسیس نماید.

دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء این قانون راکه به خزانه واریز میشود،عیناً پس از وصول و کسر سهم دولت موضوع ماده(11)بهطور مستمر برداشت وبهعنوان کمک صرفاً جهت اجراء اهداف و تکالیف مقرردر مواد (7) و (8) اینقانون دراختیار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینهکند.سازمان بهصورتمتمرکز اداره میشود و صرفاً مجاز به داشتن واحدهایستادی، برنامهریزی ونظارت در مرکز میباشد.

وزراء رفاه و تأمیناجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، راه وترابری،جهاد کشاورزی،صنایع و معادن، نفت، نیرو و رئیس سازمان مدیریت وبرنامهریزی کشور عضومجمع عمومی سازمان میباشند.اساسنامه شرکت شاملارکان، وظایف و اختیارات،توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانمدیریت و برنامهریزی کشور تهیهو بهتصویب هیأتوزیران میرسد.

وجوه و اعتبارات موضوع این قانوناز جمله مواد (12) و (15) مانند سایرشرکتهای دولتی در بودجه کل کشور منعکسمیشود و به جز اختیارات و مجوزهایموضوع این قانون از جمله مواد (2) و(14) تغییر در سقف اعتبارات شرکت درطول سال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلسمجاز میباشد.

وجوه مانده سازمان از هرسال در سال بعد قابل مصرفاست و سازمان در هرسالمیتواند برای سنوات بعد در چهارچوب این قانون تعهدایجاد نماید.اعتباراتموضوع این قانون مشمول قانون نحوه هزینه کردناعتباراتی که به موجب قانوناز رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقرراتعمومی دولت مستثنی هستند-مصوب 6/11/1364- میباشد.

سازمان مکلف استگزارش عملکرد، دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازییارانهها رابهتفکیک مواد(7)و(8) در پایان هر شش ماه دراختیار کمیسیونبرنامه و بودجهومحاسبات و سایر کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی قراردهد.

دیوانمحاسبات کشور مکلف است در مقاطع ششماهه گزارش عملیات انجامشدهتوسطسازمان را براساس اهداف پیشبینی شده در این قانون به مجلس شورایاسلامیارائه نماید.

------------------------------------------

ماده16- دولت مجاز است از ابتدای سال 1389معافیت مالیاتی موضوع ماده (84)قانونمالیاتهای مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر واصلاحقیمتهای موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی طیپنجسالحداکثر تا دو برابر افزایش دهد.

قانون فوق مشتملبر شانزده ماده وشانزده تبصره درجلسه علنی روز سهشنبهمورخ پانزدهم دیماه یکهزار و سیصدو هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویبو در تاریخ 23/10/1388 به تأییدشورای نگهبان رسید.

متن کامل در سایت خانه ملت
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]