تعدادزیادی از سایتهای شیعی و ضدوهابی نیز توسط کمیته نظارت بر سایتهایعربستان سعودی فیلتر شده اند و این مسأله با آزادی دینی و مذهبی در تعارضاست.
به گزارش شیعه آنلاین، یکی از مسئولان کمیته نظارت بر سایتهایعربستان سعودی طی گفتگویی با روزنامه فرامنطقهای الشرق الأوسط که از سویدولت وهابی عربستان حمایت و پشتیبانی میشود، اعلام کرد که هر روز حدود700 تا هزار سایت اینترنتی توسط وزارت پست، تلگراف و تلفن و نیزدادگاههای سعودی فیلتر میشوند. این آمار نشان میدهد که در مجموع سالانه300 هزار سایت توسط دولت سعودی فیلتر میشود.
این مسئول کمیته نظارت برسایتها که "سلطان مالک" نام دارد در ادامه افزود: البته بیش از 90 درصداز این سایتها که فیلتر میشوند، سایت های ضداسلامی، غیراخلاقی وضدفرهنگی هستند و مابقی آن سایتهایی هستند که علیه دولت و نظام حاکم درعربستان فعالیت میکنند. "سلطان مالک" که مدیر روابط عمومی وزارت پست،تلگراف و تلفن سعودی است همچنین گفت: از هر چهار سایتی که فیلتر میشوند،یکی مجددا باز میشود و مابقی سایتها به طور دائمی فیلتر خواهند ماند.البته فیلترینگ سایتهای پس از آن صورت میگیرد که بررسی دقیق بر روی سایتمورد نظر انجام میشود. در صورت نیاز به فیلتر شدن، برای فیلترینگ آن فورااقدامات لازم انجام میگیرد و این کار در کمتر از 48 ساعت صورت میگیرد.
اینمقام مسئول عربستانی در مورد علت فیلتر کردن این سایتها گفت: تنها هدف مااز این کار، حمایت و مواظب از کاربران اینترنتی در عربستان سعودی است زیرابیشتر این سایتهای به نشر فساد و فحشا میپردازند و یا با دین مبین اسلاممبارزه میکنند و برخی نیز قوانین اساسی دولت عربستان سعودی را زیر پامیگذارند و به تشویش اذهان عمومی اقدام میورزند. "سلطان مالک" همچنینافزود: با سایت های ضداسلامی، غیراخلاقی و ضدفرهنگی فورا برخورد می شوداما با سایت هایی که مخالف سیاستهای دولت عربستان عمل میکنند ابتدامذاکره کوتاهی انجام میشود و در صورت عدم توجه و عدم تغییر رفتار خود، آنسایت ها هم فیلتر میشوند. سایت هایی که ما فیلتر میکنیم دو دستهاند،سایتهایی که از خارج از عربستان هدایت و کنترل میشوند و دسته دومسایتهایی هستند که از درون عربستان مدیریت میشوند.
روابط عمومی وزارتپست، تلگراف و تلفن سعودی در ادامه افزود: اخبار، اطلاعات و آماری که دردست داریم نشان میدهد به رغم فیلتر شدن این سایتها، اما بسیاری ازشهروندان سعودی با استفاده از برنامههای "پروکسی" و "فیلتر شکن" ازفیلترینگ عبور کرده و به سایت های مورد نظر خود درسترسی مییابند، البتهما هم تلاش زیادی میکنیم تا این گونه برنامه ها را غیر فعال کنیم اما باتوجه به خارجی بودن، متنوع بودن و وجود تعداد زیادی از سایتهایی از ایندست، کنترل آن تاحدود زیادی برای ما غیر ممکن شده است.
در پایان گفتنیاست بررسیهای انجام شده توسط خبرنگار شیعه آنلاین نشان میدهد تعدادزیادی از سایتهای شیعی و ضدوهابی نیز توسط کمیته نظارت بر سایتهایعربستان سعودی فیلتر شده اند و این مسأله با آزادی دینی و مذهبی در تعارضاست. گزارش سالانه دفاع از حقوق بشر که توسط مؤسسات مختلف مدافع حقوق بشرصادر میشوند نیز همواره بر این مسأله و پایمال شدن حقوق شیعیان و آزادیدینی و مذهبی در عربستان سعودی تأکید کرده و چندین سال است که این کشور بهعنوان ناقض ترین و پایمال کننده ترین کشور خاورمیانه در این زمینه به شمارمیرود.