مغولستان دچار کمبود جمعیت است و قصد دارد برای حل این مشکل ۲۰ هزار نفر مرد از ترکیه وارد کند.
خبرگزاریفرانسه با استناد به مجله ترکی "رفرانس" اطلاع داده است که گفتگوهای اولیهمیان دو کشور در جریان است و به زودی هیئتی از مغولستان برای عقد قراردادرسمی وارد ترکیه خواهد شد.
در ۳۰ سال گذشته جمعیت مغولستان دو برابرشده، اما این رشد در جهت افزایش زنان بوده است، به گونهای که طبق آمار دربرابر ۶ دختر تنها یک پسر به دنیا آمده است. مشکل دیگر این است که دوسومجمعیت مغولستان زیر ۳۰ ساله هستند و این کار تولید نسل را دشوارتر میکند.
مغولستاندر انتهای "راه ابریشم" میان آسیای شرقی و میانه قرار دارد. این کشور ازنظر تراکم جمعیت یکی از پایینترین مناطق جهان است. در کشوری پهناور وحدودا به وسعت ایران، تنها ۳ میلیون نفر زندگی میکنند.اولان باتور پایتختمغولستان کمتر از ۸۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.
مغولستان خود را از نظرسنتی با ترکیه خویشاوند میداند. به گفته تاریخنگاران قبایل صحرانشینی درقرنهای سوم و چهارم میلادی در ترکستان ساکن شدند، نیای مشترک ترکها ومغولان هستند.
مغولستان پس از سقوط رژیم کمونیستی در سال ۱۹۹۰ رشداقتصادی هماهنگی پیدا کرده است. دولت مغولستان هفته گذشته به طور رسمیمجازات اعدام را لغو کرد.

منبع:BBC Persian