فرانسهدر ركود اقتصادي ناشي از بحران مالي شديد غرب ، در صدد است از سرمايه ونظام مالي اسلامي براي كمك به رفع اين بحران بهره بگيرد.
به گزارشخبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ برنامه‏ و سیاست مالی اسلام که چشم جهانیانرا ـ مخصوصا بعد از بحران جهانی ـ به خود دوخته است، در حال وارد شدن بهنظام مالی فرانسه است.
بحران جهانی در کمبود نقدینگی و افزایش کسریبودجه نظام‏های سرمایه‏داری، سبب شده است نظام‏های مالی کشورهای غربی درپی مطالعه و استفاده از نظام مالی اسلامی برآیند.
"محمد نوری" رئیسکمیته مالی اسلامی فرانسه اعلام کرد: کمیته تخصصی امور مالی مطالعات خودبر چهار عقد اسلامی را در هفته آینده ارائه خواهد داد.
وی ادامه داد:کمیسیون تشکیل شده توسط مشاور وزیر اقتصاد فرانسه در روزهای آینده تحقیقاتخود را درباره عقود اسلامی سود، چک ، اجاره و ساخت و ساز ارائه خواهند داد.
وی گفت این کمیسیون که از اقتصاد دانان فرانسه تشکیل شده است؛ دو بار در ماه جلساتی را برای بررسی عقود اسلامی تشکیل می‏دهند.