اينتل در فصل پاياني سال 2009 ميلادي موفق شد مجموعسود خود را به 3/2 ميليارد دلار برساند كه اين رقم نسبت به سود اين شركتدر مدت مشابه سال قبل رشد 875 درصدي را نشان ميدهد. شركت اينتل در ايندوره زماني با رشد 28 درصدي نسبت به سال قبل، 6/10 ميليارد دلار درآمد كسبكرد.

بر اساس گزارش منتشر شده، اينتل در سه ماهه آخر سال 2009توانست بهازاي هر سهام خود در تالار بورس 40 سنت درآمد كسب كند. اين درحالي بود كه تحليلگران اقتصادي از قبل كسب سود 30 سنتي اينتل بهازاي هرسهام در تالار بورس و در مجموع درآمد 17/10 ميليارد دلاري را پيشبينيكرده بودند.

شركت اينتل در فصل پاياني سال 2008 بهازاي هر سهامخود در تالار بورس 4 سنت و در مجموع 234 ميليون دلار درآمد كسب كرده بود وبر اساس آمار مالي جديد، اين شركت در فصل پاياني 2009 درآمد خود را 10برابر افزايش داده است.

شركت اينتل اعلام كرد كه در مدت مذكور، سودحاصل از فروش پرادزندههاي Atom و تراشههايي كه مخصوص نتبوكها ساختهميشوند را به 167 درصد رسانده است.

"پائول اوتليني"(PaulOtellini) مديرعامل اينتل طي بيانيهاي اعلام كرد: «توانايي ما براي حضوردر اين چرخه اقتصادي و متحول كردن آن ثابت كرد كه ميكروپردازندهها در عصرحاضر از اهميتي خاصي برخوردارند و استفاده از آنها در دنياي مدرن لازم وضروري مينمايد. فروش محصولات ويژه ماه براي نوتبوكها نيز در اين فصلبسيار مستثنا بود». به عقيده اوتليني، مركز توليد تراشههاي مخصوص سرورهانيز در اين مدت با افزايش چشمگير سود خود مواجه شد. او در ادامه گفت: «دراين فصل سرورها بازار بسيار داغي داشتند و مراكز مختلف تمركز اصلي خود رابر سرورهاي پيشرفته و جديد قرار دادند».

شركت اينتل پيشبيني ميكند كه در فصل اول 2010 با كاهش 400 ميليون دلاري، در مجموع 7/9 ميليارد دلار درآمد كسب كند.