کشف اقیانوسهای الماس مایع بر روی اورانوس و نپتوندانشمندان با دستیابی به درجه حرارت دقیق ذوب الماس دریافتند اقیانوسهای موجود در سیاره های اورانوس و نپتون می توانند از جنس الماس مایع باشند و قطعات بزرگی از الماس نیز بر روی آنها شناور است.


به گزارش خبرگزاری مهر، کشف دقیق نقطه ذوب الماس منجر به کشف شگفت انگیزی در زمینه علم نجوم شده است، سیاره های نپتون و اورانوس بر روی سطح خود قطعات عظیمی از الماس دارند که بر روی اقیانوسی از الماس مایع در حرکتند.

دانشمندان به الماس با لیزری با فشار 40 میلیون بار بیشتر از فشار اتمسفر زمین در سطح دریا حرارت داده و سپس به آرامی حرارت و فشار را کاهش دادند و به تدریج دریافتند الماس در هنگام ذوب شدن یا انجماد رفتاری مشابه آب دارد و به همین دلیل قطعات الماس می توانند بر روی الماس مذاب شناور شوند.

بر اساس گزارش پاپ ساینس، اقیانوسهای الماس می توانند دلیل نوسانهای میدانهای مغناطیسی در محورهای شمال- جنوب در اورانوس و نپتون را توضیح دهند زیرا این ماده می تواند باعث نوسان میدانهای مغناطیسی شود. هر دو این سیاره حاوی بیش از 10 درصد کربن یعنی عامل اصلی سازنده الماس هستند.