به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران ازايسنا، استانداردجديد USB 3.0 كه به USB فوق سريع نيز معروف است، سرعتانتقال دادهها را10 برابر سريعتر از نسل قبلي اين فناوري فراهم ميكند وطبق اعلام گروهUSB-IF، مديريت نيروي بهبود يافتهاي را عرضه ميكند.
نكاتفني اين استاندارد يك سال قبل توسط اين گروه نهايي شد، امامحصولاتپشتيباني كننده از آن تازه وارد بازار ميشوند. شماري ازمادربوردها،دستگاههاي ذخيرهسازي و لپتاپهايي كه از USB 3.0 پشتيبانيميكنند،معرفي شدهاند.
نخستين موج از دستگاههاي USB فوق سريع تاييد شده شاملمحصولاتي ازASMedia، اسوس، فوجيتسو، گيگابايت، هيولت پاكارد، لوسيدپورت،راتوكسيستمز، SIIG، سيمي ويو و وسترن ديجيتال هستند.
همچنین ديگرمحصولات پشتيبانيكننده از USB 3.0 نيز در نمايشگاه CESمعرفي شدهاند كهاز ميان آنها ميتوان به لپتاپهاي EliteBook هيولتپاكارد اشاره كرد كهطبق اعلام اين شركت، با استفاده از استاندارد جديدUSB سرعت انتقال اطلاعاتميان اين رايانهها با دستگاههاي خارجي افزايشيافته و يك گيگابايتاطلاعات ميتواند در ظرف 3/3 ثانيه جابهجا شود.