این شمارهها را یادداشت کنید. جای دوری نمیرود. منوی پیشنهاد زیر رابخوانیدتا بدانید از آن دستگاه کوچولوی خانهتان چه کارهایی کهبرنمیآید.حتماًخبر دارید که با گرفتن بعضی از شماره تلفنها، میتوانیدمشاوره خانوادگیبگیرید، درخواست تاکسی کنید یا قبضهایتان را پرداخت کنید.اما بعید استبدانید که این همه شماره برای رفع مشکلات دیگر نیز در اختیارشما هستند

148
اینروزهامشاوران به ازای یک ربع ساعت که با شما حرف میزنند، قیمتسرسامآوری طلبمیکنند. اگر فقط یک راهنمایی کوچک میخواهید و نمیخواهیدزیاد هزینهکنید، میتوانید به 148 زنگی بزنید. این یک مرکز مشاوره معتبراست. بااینتفاوت که برای استفاده از آن میتوانید توی خانهتان بنشینید و بدوناین کهلازم باشد توی چشم مشاورتان نگاه کنید، کمک بگیرید. اصلاً مهم نیستکهمشاورهتان چقدر طول میکشد. مشاورها هر قدر که بخواهید، به رایگانبرایتانوقت میگذارند. بعد هم کدشان را به شما میدهند تا بتوانید کارتانراپیگیری کنید.اگرخدای نکرده مشکلتان حاد بود، همین مشاورها شما را به یکپزشک معرفیمیکنند. به هر حال هیچ چیز جای صحبتکردن حضوری رانمیگیرد.اگر برای اولین بار به مرکز مشاوره زنگی میزنید و مشاور خاصی رادر نظر ندارید، خودشان شما را به یک مشاور وصل میکنند

9092301202
برایسرگرمکردن بچه کوچولویتان مشکل دارید؟ برای خواباندنش هم همینطور؟ اگرفرزندتاندائم غر میزند که برایش قصه بگویید و شما هم چندین بار همهکتابهایش رابرایش خواندهاید و چیز دیگری هم از قصههای مادر بزرگتانیادتان نمانده تابرایش بگویید، این تلفن حسابی به کمکتان میآید. اینشماره قصهگوی زنگولهاست. همان موقع که شماره را میگیرید، یک صدایبچگانه سیستم را به شمامعرفی میکند و بعد از خواندن یک شعر کوچولو ازشما میخواهد که برایانتخاب داستان عدد 1 و برای شعر عدد 2 را شمارهگیریکنید. بعد از آنمیتوانید با وارد کردن یک شماره شانسی و زدن دکمه ستاره،به یکی از شعرهایا قصهها گوش کنید. هرتماس برایتان 200 تومان خرج بر میدارد به جایشحدود 10 دقیقه سر بچهتانرا گرم میکند. چون همه بچهها عاشق تلفناند،میتوانید مطمئن باشید کهبچه تا آخرش را هم گوش میکند. تازههیجانانگیزترین بخش ماجرا این است کهکسی برای بچه شما قصه میگوید کهزمانی برای خودتان میگفته. آن خانم باصدای مهربان برنامه (شب بخیرکوچولو) که یادتان هست؟

1818
اینشمارهبه اندازه کافی معروف هست. تیزر تبلیغاتیاش را که به یاد دارید؟خانم قبضتلفن را پرداخت کرده و میگوید: (1818 نیازی به قبض نداره). همینکهبتوانید بدون ایستادن و وقت تلف کردن در صف بانک، از خانه خودتان ودرحالتی که روی کاناپه دراز کشیدهاید قبض تلفنتان را بپردازید، خودشکلیغنیمت است.اما1818 فقط به درد همین کار نمیخورد. این شماره در واقعشماره سامانه خدماتالکترونیکی شرکت مخابرات استان تهران است. وقتی تماسمیگیرید، اول از شمامیخواهد شماره را وارد کنید.. بعد بدهیتان رامیگوید. برای پرداخت بایدشماره عابر بانکتان را بدهید. نگران نباشید،آنها هم یک شماره قبض به شمامیدهند تا اگر مشکلی پیش آمد، دستتان بهجایی بند باشد. از1818 میتوانید خدمات دیگری مثل صورت حسابهای قبلی ودریافت ریز مکالماترا هم بگیرید. یادتان باشد که فقط وقتی از تلفن خودتانزنگ زده باشیدمیتوانید از این خدمات استفاده کنید

88612121
اینشمارهتلفن امداد خودرو است. الان دیگر ماشینهای امداد خودرو آنقدر درشهرپراکندهاند که حتماً روزی یکی دو بار با آنها برخورد میکنید.اگرماشینتان توی راه خراب شد، به جای اینکه بغض کنید یا با گردن کجگوشهخیابان بایستید تا یکی دلش بسوزد و نگه دارد، میتوانید به این شمارهزنگبزنید تا یک مکانیک کاربلد به کمکتان بیاید. مدادخودرو در همه ایرانخدمات میدهد. حتی اگر در یک روستای دورافتاده هستید،حداقل روی مشاورهتلقنیشان میتوانید حساب کنید. حواستان باشد وقتی بهامداد خودرو زنگبزنید که پول توی جیبتان باشد

192
اگرروزخیلی شلوغی دارید و میخواهید برنامههایتان را طوری تنظیم کنید کهخداینکرده نمازهایتان قضا نشود، میتوانید از این تلفن استفاده کنید. همهاوقاتشرعی را تا 24 ساعت آینده به شما اعلام میکند. همه اوقات شرعی یعنیحتیساعت نیمه شب شرعی را. اگر هم نمیدانید امروز چندم یا چند شنبه است،یاتاریخ میلادی یا قمری را نمیدانید هم، این تلفن به شما کمک میکند.

133
راحتماًمیشناسید این شماره به درد وقتهایی میخورد که این آژانسهای دمدستیجواب نمیدهند. مثلاً شب عید یا روزهای برفی. 133 یک سری تاکسی داردکه درسطح شهر تردد میکنند. وقتی با 133 تماس میگیرید، اپراتورنزدیکترینتاکسی بیکار به منزل شما را میفرستد دنبالتان. لازم هم نیستآدرس بدهید.اگر قبلاً حتی یکبار ازشان ماشین گرفته باشید، شماره تلفنتانرا با آدرسذخیره کردهاند. وقتیهم میرسند، تماس میگیرند تا بروید دم در. البته اگرعجله دارید، کلاًبیخیالش شوید. هیچ وقت نمیشود روی زود رسیدنشان حسابکرد. البته تهرانکلی تاکسی بیسیم دیگر هم دارد. مثلاً تاکسی بیسیم بانوانبا شماره تفلن1821، 20102020 یا تاکسی تلفنی آریا با شماره 1814. همه آنهاقبضشان رابا تاکسیمتر حساب میکنند، پس خیالتان از هزینه راحت باشد.بهتر است هرکدام از آنها را امتحان کنید ببینید کدامشان بیشتر به کار شمامیآیند

191
اگرخداینکرده خیلی فوری احتیاج به داروخانه پیدا کردید و به خاطر این کههولشدهاید مغزتان قفل کرد و هیچی یادتان نیامد، این تلفن حسابی بهدردتانمیخورد. 191 با پرسیدن منطقهای که در آن هستید، برایتان اسم وآدرس همهداروخانههای نزدیک را میخواند

199
یکصداکه استرس از آن میبارد به شما ساعت را اعلام میکند! آن هم دوبار پشتسرهم. خوراک وقتهایی است که در خانه تنها هستید، یک فیلم ترسناکهمدیدهاید، کافیست به آن زنگ بزنید تا زهرهترک شوید!

137
اینشمارهفوریتهای شهرداری است. اگر مشکلی با کوچه و خیابان پیدا کردید،مثلاً چاهفاضلاب کوچه سرریز شد یا موش توی جوی آب پیدا شد، میتوانید بااین شمارهتماس بگیرید. این گوشه شهرتان مثل روز اولش تمیز و مرتب شود

199
بهجای اینکه راه بیافتید، بکوبید و تا فرودگاه بروید که شماره پرواز مسافرانرا بپرسید، یک زنگ بزنید به 199 بهشما میگوید که آن پرواز چقدر تأخیردارد تا بیخودی توی فرودگاه معطلنشوید. کلاً هرگونه اطلاعاتی از هر پروازیبخواهید، 199 کمکتان میکند

140
تاحالاچندبار شده که کد پستیتان را لازم داشته باشید و یادتان رفته باشدهمراهبیاورید؟ این شماره به درد این جور وقتها میخورد. با دادن شمارهتلفن، کدپستی خانهتان را به شما میدهد. علاوه بر این، اگر آدرس مناطقپستی تهرانرا میخواهید و میخواهید وضعیت بستههای پستیتان را پیگیریکنید،میتوانید به این شماره زنگ بزنید