معرفی 10 "هراس" رایج در میان انسانها

فوبیا، هراس یا ترس شدید پدیده ای استکه به صورت آگاهانه یا ناخود آگاهانه زندگی بسیاری از انسانهای جهان رامختل می کند. این پدیده بیشتر ناشی از ترس از قرار گرفتن در موقعیتی خطرناک است و معمولا کنترل آن برای فرد مبتلا سخت و گاهی غیر ممکن است.

در حدود 19.2 میلیون نفر انسان در سن 18 سالگی در آمریکا به گونه هایمختلفی از این اختلال روحی مبتلا هستند که در ادامه نشریه لایو ساینس بهمشهورترین آنها اشاره کرده است.

ترس از مار (Ophidiophobia): یکی ازرایج ترین فوبیاها در میان بسیاری از مردم ترس از مار است که به احتمالزیاد ریشه ای تکاملی دارد. در گذشته های دور تشخیص دادن مارها و عنکبوتهابرای بقای انسان نقشی حیاتی داشته است. توانایی تشخیص مارها در یک چشم بههمم زدن یکی از رفتارهای تکاملی است که به اجداد انسان در جهان وحشی ماقبل تاریخ امکان بقا داده است.

ترس از خزندگان عجیب (Entomophobia):شاید برخی از افراد با دیدن برخی از حشرات تنها احساس چندش آوری پیداکنند، اما این جانداران کوچک در واقع این توانایی را دارند که برخی ازانسانها را به شدت بترسانند که این شدت در زنان نسبت به مردان چهار برابراست. مطالعه دانشمندان دانشگاه کارنگی ملون نشان می دهد دختر بچه های 11ماهه به سرعت قادرند در برابر تصاویری از مارها با عنکبوتها نشانه های ترسرا در صورت خود انعکاس دهند در حالی که این خصوصیت در پسربچه هایی با همینسن وجود ندارد. دیدگاه تکاملی این فوبیا بر این اساس است که زنان در دورانباستانی حیات بشر در هنگام جمع آوری غذا با چنین جاندارانی مواجه می شدهاند و انقباض ماهیچه های بدن و صورت در برابر چنین منظره ای به عنوانابزار محافظت مادر و فرزند در برابر جاندار شناخته شده است.

ترس از مکان (Agoraphobia): در حدود1.8 میلیون جوان 18 ساله در آمریکا از قرار گیری در اماکنی که فرار کردناز آن مشکل باشد هراس دارند. مکانها و فعالیتهایی که شامل این فوبیا میشوند آسانسور، حضور در رقابتهای ورزشی، پلها، استفاده از وسایل حمل و نقلعمومی، رانندگی، فروشگاه های بزرگ و فرودگاه ها بر شمرده شده اند. اینهراس می تواند باعث شود افراد هرگز خانه های خود را ترک نکنند، به سفرنروند و در مناطق شلوغ قرار نگیرند.

ترس از دیگران (Xenophobia): در صورتیکه صحبت کردن در برابر دیگران رنگ چهره شما را دگرگون ساخته، صدای شمار راگرفته کرده و عرق از سر و روی شما جاری می کند، بدانید که نشانه های اینفوبیا در شما وجود دارد. بیگانه ترسی پدیده ای است که 15 میلیون جوانآمریکایی از آن در عذابند و تنها صحبت کردن آنها را در جمع تحت تاثیر قرارنمی دهد بلکه خوردن و آشامیدن این افراد نیز در برابر جمع دچار اختلالخواهد شد. این فوبیا از سن 13 سالگی در نوجوانان آغاز می شود.

ترس از بلندی (Acrophobia): یکی ازرایج ترین ترسها در میان افراد است که در حدود 3 تا 5 درصد از آمریکایی هارا تحت تاثیر خود قرار داده است. برخلاف تصور پیشین دانشمندان که اینفوبیا را ناشی از ترسی غیر واقعی می دانستند مطالعات جدید نشان می دهدمبتلایان به این ترس، ارتفاع ساختمانها را بسیار بیشتر از ارتفاع واقعی میبینند و همین امر بر ترس آنها می افزاید.

ترس از تاریکی (Lygophobia): برایبسیاری از کودکان، خاموش شدن چراغ اتاق همراه با بروز ترسی شدید ناشی ازبیرون آمدن هیولایی از زیر تختخواب و یا از داخل کمد دیواری است. در واقعترسیدن از تاریکی یکی از رایجترین ترسها در میان کودکان است که در پس آنتفکرات و توهمات جالب توجهی نهفته است. کودکان در تاریکی به هر پدیدهممکنی فکر می کنند و معتقدند در تاریکی دزدی خواهد آمد و آنها را خواهدربود و یا اسباب بازی های آنها را به سرقت خواهد برد. ریشه این ترس کودکاناز ناشناخته های آنان سرچشمه می گیرد و در صورت درمان نشدن تا زمانبزرگسالی نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

ترس از صائقه (Astraphobia): صدایمهیب رعد و برق می تواند علائمی مانند تپش شدید قلب را برای افرادی که ازفوبیای رعد و برق رنج می برند در برداشته باشد و به همین دلیل بسیاری ازافراد مبتلا زندگی خود را به مناطقی منتقل می کنند که از شرایط جوی آرامیبرخوردار است. نکته جالب درباره این فوبیا این است که مبتلایان از ترس خوداحساس خجالت داشته و آن را مخفی نگاه می دارند.

ترس از پرواز (Aviophobia): ترسی استکه در حدود 25 میلیون انسان تنها در آمریکا به آن مبتلا هستند. این افراددر دو گروه ترس، ترس از سقوط هواپیما و ترس از کابین کوچک هواپیما تقسیممی شوند. جالب است بدانید نسبت مرگ انسانها در سقوط هواپیما یک در 20 هزاراست در حالی که این نسبت در مرگهای ناشی از سوانح رانندگی یک در 100 و درمرگ ناشی از حملات قلبی یک در پنج است.

ترس از سگ (Cynophobia): حتی کوچکترین و بامزه ترین سگهای نژاد ژرمن شپرد می توانند ترسی مهیب را درمبتلایان به این نوع از فوبیا ایجاد کنند. این ترس معمولا از احتمال گازگرفته شدن خود فرد و یا افرادی دیگر توسط سگها ناشی می شود البته برخیتنها نسبت به سگهای شکاری و یا تازی هراسناک هستند.

ترس از دندانپزشک (Odontophobia): درحدود 9 تا 20 درصد از آمریکاییها به دلیل ترس و واهمه از رفتن بهدندانپزشکی خودداری می کنند. در صورت ابتلا به این فوبیا فرد به هیچ قیمتیحاضر به مراجعه به یک دندانپزشک نبوده و تنها در صورتی که درد امان آنهارا ببرد به مطب دندانپزشکی خواهند رفت. از دلایل ریشه ای ارائه شده برایابتلا این ترس، تجربیات بد گذشته از دندانپزشک، ترس از تزریق لثه و ترس ازصندلی و مته دندانپزشکی عنوان شده اند که معمولا می توان آن را با همکاریدندانپزشک از میان برداشت.