سازنده تراشه AMD براي پركردن شكاف ميان قدرت و كارآيي، پردازندههاي سههستهيي براي لپتاپها عرضه ميكند.

بهگزارش سرويس فنآوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مقاماتاينشركت در طول نمايشگاه محصولات الكترونيكي CES لاسوگاس اعلامكردندلپتاپهاي امروزي دربردارنده پردازندههاي دوهستهيي يا چهارهستهييهستند اما فراهم كردن يك پردازنده سه هستهيي ميتواند موجبشودلپتاپهايي سريعتر از تراشههاي دوهستهيي عرضه شوند كه نسبت بهتراشههاي چهارهستهيي نيز مصرف نيروي بهينهتري دارند.

اينتراشهها تا پايان نيمه اول سال جاري ميلادي روانه بازارميشوند؛تراشههاي AMD نخستين پردازندههاي سههستهيي موجود برايلپتاپهاخواهند بود. اين شركت پيش از اين تراشههاي سههستهيي را برايرايانههايدسكتاپ عرضه ميكرد اما براي لپتاپها تنها تراشههايدوهستهيي ارايهميكرد.

اينتل كه رقيب قدرتمند اين شركت به شمار ميرود، تراشههاي دو و چهارهستهيي براي لپتاپها و رايانههاي دسكتاپعرضه ميكند. تراشههاي جديدAMD در بخشي از نسل جديد پلتفرم لپتاپ بانام كد Danube عرضه شده و بااستفاده از فنآوري 45 نانومتر توليد شدهاندكه به اين شركت كمك ميكندبه سطح بالاتري از يكپارچگي دست يابد. اينپلتفرم شامل تراشههاي دو وچهارهستهيي نيز خواهد بود.

طبق اعلامAMD، تراشههاي Danube براي افزايش بيش از يك ساعت عمر باتريطراحي شدهاندو اين شركت قصد دارد پلتفرم جديدي براي لپتاپهاي فوقباريك به نام NileDanube عرضه كند كه از حافظه DDR3 نيز پشتيباني ميكنند.

نخستينلپتاپ مجهز به تراشه Danube در نمايشگاه CES نمايش داده شد كهسرعت وگرافيك آن نسبت به پلتفرم فعلي «دراگون» بهبود قابل توجهي يافتهاست.

AMDهمچنين رايانه دسكتاپي مبتني بر پلتفرم لئوي نسل جديد نمايش دادكهبرمبناي پردازندههايي با شش هسته است كه شامل گرافيكهاي يكپارچه ويكچيب ست است.