رايانههاي لوحي موضوع بحث اكثر محافل حرفهاي درلاس وگاس، مقر نمايشگاهسالانه محصولات الكترونيك مصرفي است. اين گروه ازرايانهها توسطشركتهايي مانند مايكروسافت و هيولت پكارد به نمايشدرآمدهاند و قاعدتاًكوچكتر از رايانههاي كيفي هستند. با اين حال، نكتهحائز توجه اين است كهرايانههاي لوحي ميتوانند بسياري از كاركردهايرايانههاي معمولي را نيزداشته باشند.

جن هسونگ يوانگ، مديرعاملشركت Nvidia پردازشگرهاي اين گروه از رايانههارا توليد ميكند و قصد داردطيف بيشتري از محصولات الكترونيك را درآيندهاي نزديك پوشش دهد. بدينترتيب، Nvidia ميرود تا تهديد جديدي براياينتل و AMD ايجاد كرده و بازارتوليد تراشهها و پردازشگرهاي رايانهايرا حدلااقل در حوزه محصولاتالكترونيك كوچك از انحصار اين دو شركت درآورد.

Nvidia كه عمدتاًتوليدكننده پردازشگرهاي گرافيكي است، ادعا ميكندمحصولاتش در حوزهمدلسازي مالي، پردازش علمي و محصولات مصرفي تفريحيتوانمندند. نسلپردازشگرهاي جديد اين شركت Tegra نام دارد وتوليدكنندههايي از قبيلAsus، Compal، و Quanta در حال طراحي رايانههايلوحي بر مبناي اينپردازشگر هستند. Compal و Quanta خود، توليدكنندهرايانه براي برندهايمعروفي چون دل، اپل و هيولت پكارد هستند.

مديرعامل Nvidia حاضر نشدمشخص كند كداميك از توليدكنندگان عمده درايالات متحده از پردازشگرهايTegra استفاده ميكنند. با اعلام خبر حضورفعال در حوزه رايانههاي لوحي،ارزش سهام Nvidia با حدود پنج سنت افزايشبه 18.56 دلار در هر سهم رسيد.

دو رقيب ديگر شركت Nvidia، يعني Qualcomm و Texas Instruments پردازشگرهايي براي تلفنهاي همراه و رايانههاي لوحي طراحي كردهاند.

دركنار رايانههاي لوحي و كاربريهاي گرافيكي، پردازشگرهاي Nvidia درصنعتخودروسازي به كار گرفته شدهاند. خودروساز آلماني Audi ، تراشههايNvidiaرا در سيستمهاي راهبري خودروهايش به كار گرفته است.