افزايش تجارت انسان در جمهوري آذربايجان
تنها در سال گذشته 80 باند تبهکار تجارت انسان در آذربايجان کشف شد و 70 نفر در اين باره دستگير شدند.[JUSTIFY]رييسبخش مبارزه با تجارت انسان وزارت کشور آذربايجان با ابراز نگراني ازافزايش تجارت انسان به ويژه زنان در اين كشور گفت: اغلب اين زنان قربانيتجارت انسان در سال گذشته در کشورهاي ترکيه، پاکستان، امارات متحده عربيمورد استثمار قرار گرفتهاند.

به گزارش ايسنا در آسياي ميانه، جوادشيخ علي يف در ادامه افزود: در سالهاي اخير شمار زنان آذربايجاني قربانيتجارت انسان در روسيه نيز افزايش يافته است.

اين مقام آذري گفت: تنها در سال گذشته 80 باند تبهکار تجارت انسان در آذربايجان کشف شد و 70 نفر در اين باره دستگير شدند.

جواد شيخ علي يف تصريح کرد: بيشتر اين زنان از مشکل کم سوادي و بحران خانواده رنج ميبرند.

بهگزارش شبکه تلويزيوني آذربايجان، وي با اشاره به توجه ويژه دولت آذربايجاننسبت به مساله مبارزه با تجارت انسان گفت: سال گذشته طرح ضربتي ويژهايبراي سالهاي 2009 تا 2013 تصويب شد که بر اساس آن تا کنون توافقنامههاييبا 45 سازمان غيردولتي در اين باره به امضا رسيده است.[/JUSTIFY][JUSTIFY] [/JUSTIFY][JUSTIFY][برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][/JUSTIFY]