ایران گلوبال نوشت؛ سایت یاهو اطلاعات 200 هزار کاربر خود راکه در میانآنها آدرس برخی اعضای اپوزیسیون و شرکت کنندگان در تظاهرات علیه رژیم وجوددارد به مقامات ایرانی تحویل می‏دهد.

براساس اخبار منتشره در برخیاز پایگاه‏های اینترنتی ضدانقلاب، سایت«بالاترین» که تا پیش از این به یکیاز بازارمکاره های سازمان های جاسوسی غرب برای شایعه پراکنی، فریب و تحریکبه آشوبگری تبدیل شده بود، اکنون به یکی از تورهای اطلاعاتی ایران برایبازداشت فتنه گران و تحریک کنندگان آشوب تبدیل شده است.

ماجرا به جایی رسیده که حتی خود سایت بالاترین نیز هشدار داده که دیگر محیط امنی برای سرویس دهی به آشوبگران نیست.

اینسایت و شبکه های همسو با آن اعلام کرده اند «با وجود توانایی ایران برایف_*ل_ن*__ر کردن هر سایت- حتی جدید التأسیس- در کمتر از 3 ساعت و با وجوداینکه بالاترین پیش از این ف_*ل_ن*__ر شده بود، اکنون این سایت مدتی استف_*ل_ن*__ر نمی شود و احتمالاً برای شناسایی فعالان سایت مورد استفادهقرار می گیرد. مراقب باشید برخی ف_*ل_ن*__ر شکن ها آی پی شما را عوض نمیکند و برای وبلاگ نویسی امن نیستند. به بقیه هم هشدار دهید. حتماً رژیمهدف مهمی از رفع ف_*ل_ن*__ر بالاترین دارد.»!

از سوی دیگر سایتضدانقلابی ایران گلوبال مدعی شد «یاهو» نیز دیگر امنیت ندارد و مسئولاناین شرکت برای ادامه فعالیت در ایران حاضر شده اند اطلاعات 200 هزار کاربررا به مقامات ایرانی تحویل دهند که در میان آنها آدرس برخی اعضایاپوزیسیون و شرکت کنندگان در تظاهرات علیه رژیم وجود دارد.

ایران گلوبال می افزاید: آدرس مخالفانی که در یاهو Account هستند طی چند ساعت در اختیار مخابرات ایران قرار گرفته!