همايش بانكداری اسلامی ديروز، جمعه 18 دی ماه، در سالن همايشهای «محمد يونس» در برج بانك اسلامی بنگلادش برگزار شد. بهگزارش خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) به نقل از پايگاه اطلاعرسانی«Nation.ittefaq»، اين همايش با شعار سرمايهگذاری برای دستيابی به اهدافصنعت بانكداری اسلامی با حضور متخصصان و مسئولان بانكهای اسلامی بنگلادشدر داكا پايتخت اين كشور برگزار شد.لزومهمفكری برای دستيابی به اهداف عالی صنعت بانكداری اسلامی، ترغيب افراد بهاستفاده از خدمات بانكهای اسلامی و استفاده از تجربيات گذشته برای حركتدر مسير دستيابی به اهداف عالی بانكداری اسلامی از جمله موضوعاتی بود كهدر اين همايش مورد بررسی قرار گرفت.