مركز تحقيقاتي Net Applications در گزارش سالانهخود اعلام كرد كه در سال2009 ميلادي تمام مرورگرهاي اينترنتي بهجزInternet Explorer مايكروسافتبر سهم خود در بازارهاي جهاني افزودند وتوانستند محبوبيت بيشتري نزدكاربران كسب كنند.

سال 2009 با افزايش3 درصدي سهم مرورگرهاي متنباز فايرفاكس موزيلا وChrome گوگل به اتمامرسيد و در اين ميان، مرورگر اينترنتي Safari اپلموفق شد يك درصد برمحبوبيت خود در بازارهاي جهاني بيافزايد.

مرورگر اينترنتي Opera دراين سال 23/0 درصد سهم خود را افزايش داد و دركنار اين پيشرفتها، IEمايكروسافت با كاهش 8 درصدي سهم خود در بازارجهاني مرورگرهاي اينترنتيمواجه شد.

اگر چه در سال گذشته ميلادي به ميزان قابلملاحظه از سهممرورگر اينترنتيمايكروسافت در بازار كاسته شد، اما IE با 69/62 درصدهمچنان به عنوانمحبوبترين مرورگر اينترنتي نزد كاربران جهاني محسوبميشود.

مرورگر متنباز فايرفاكس هماكنون 61/24 درصد بازارمرورگرهاي اينترنتي درجهان را به خود اختصاص داده و Chrome گوگل نيز صاحب63/4 درصد از اينبازار است. مرورگر Safari اپل نيز 46/4 درصد از اين بازاررا از آن خودكرده است و سهم Opera در اين ميان به 4/2 درصد ميرسد.