در دنياي امروز كه به نظر مي رسد همه كارها بسيار آسان و با صرف حداقلانرژي انساني انجام مي شود يك طراح موسهاي رايانه اي ، جديدا موسهاييطراحي كرده كه بسيار سازگار با محيط زيست است و به جاي آنكه از رايانه ويا باتري انرژي مورد نياز خود را تامين كند مانند ساعت هاي قديمي كوك ميشود . Ahmet Bektes طراح اين موس اعلام كرد اين موس جديد كه به فناوريبولوتوث داخلي نيز مجهز است كاربران را تشويق مي كند كه در هنگام كار هراز چند گاهي فعاليت خود را متوقف كنند و با كوك كردن موس خود مسئوليتپذيري بيشتري نسبت به مصرف انرژي پيدا كنند . البته توليد انرژي و تامينانرژي مورد نياز بسيار ابزارها از طريق كوك كردن روش جديدي نيست و قرنهااست كه اين روش براي راه اندازي ابزار مكانيكي استفاده مي شود . در روزهاياخير كه موضوع مصرف انرژي در راس مباحث روز دنيا قرار گرفته بسياري ازمتخصصان و طراحان براي بسياري ابزارها از راديو گرفته تا مديا پلير ، طرحيمبتني بر استفاده از كوك براي تامين انرژي ارائه داده اند . گفتني است؛Bektes معتقد است اين طرح علاوه بر مزاياي زيادي كه دارد بسياري ازمحدوديت هاي ناشي از تامين انرژي با منابع كنوني انرژي را ندارد و برايسلامت انسان نيز بسيار مفيد است .