اينتل كه بهدنبال حفظ برتري در مقابل رقيب اصلياش AMD است، مجموعه تراشههاي رايانهيي جديد خود را در معرض نمايش گذاشت.

بهگزارش سرويس فنآوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،ريزپردازندههاي جديد كه براي بهكارگيري در رايانههاي دسكتاپ و لپتاپطراحي شدهاند، نخستين مجموعه از نسل جديد تراشههاي داراي ترانزيستورهايكوچكتر اين شركتاند كه ضمن كارآمدي، مصرف انرژي را نيز بهينه ميكنند.

تراشههايجديد اينتل تحت برندهاي Core i3 براي سيستمهاي معمولي، Core i5 برايسيستمهاي متوسط و Core i7 براي سيستمهاي سريعتر عرضه ميشوند.پردازندههاي جديد شامل تراشههاي لپتاپ دوهستهيي تحت سه برند كه بين1.06 تا 2.66 گيگاهرتز كار ميكنند و تراشههاي دسكتاپ كه بين 2.93 تا3.46 گيگاهرتز كار ميكنند، هستند.

محصولات جديد اينتل با استفادهاز فنآوري 32 نانومتر ساخته شدهاند كه آنها را نسبت به تراشههاي قبليساخت اين شركت كوچكتر و از نظر مصرف انرژي بهينهتر ميسازد.

پلاوتليني، مدير اجرايي اينتل در نمايشگاه محصولات الكترونيكي CES درلاسوگاس اظهار كرد كه اين شركت اميدوار است برروي فرصتهاي جديدي كه توسطدنياي محصولات متصل به اينترنت ايجاد شده، سرمايهگذاري كند.

وي بانمايش پيشرفتهاي صورت گرفته در فيلمهاي سهبعدي، محصولات الكترونيكيخانگي و رايانههاي شخصي، به تبليغ پلتفرم «موراستون» براي تلفنهايهوشمند و دستگاههاي موبايل پرداخت.

مدير اجرايي اينتل همچنين نسخهآزمايشي از برنامه ذخيرهسازي AppUp Center ويژه نت بوكها را به نمايشگذاشت. برنامهها در دستههاي مختلف از طريق وبسايت اينتل بهطور رايگانيا پولي قابل دانلود بوده و اين شركت بهدنبال توسعه آنها به محصولاتديگر مانند رايانهها، تلفنهاي هوشمند و تلويزيونهاست.