یکی از معضلات عصر الکترونیک و به تبع ان زندگیهایالکترونیکی صدمات و لطمات ناشی از امواج تکنولوژیهای این عصر برای کاربرانمی باشد.
تجهیزات صوتی و تصویری ، موبایل ، کامپیوتر و ......
یکدانشمند غیر مسلمان (از اروپا) تحقیقاتی را مبتنی بر یافتن راهکاری برایخارج کردن امواج الکترومغناطیسی که به بدن آسیب می رساند، انجام داده است.
جنابآقای غفوریان با استناد به یافته های این دانشمند مطلب جالب و ارزشمندی راتهیه و تنظیم نموده اند که روئیت این مطلب قطعا برای عزیزان خالی از لطفنمی باشد

سجده
بدن شما به طور روزانه مقدار زیادی امواج الکترومغناطیس دریافت میکند.
شماامواجالکترو مغناطیس را از طریق تجهیزات الکتریکی که استفاده می کنید ونمیتوانید کنار هم بگذارید ونا خواسته این امواج را دریافت می کنید.


همچنین از طریق لامپهای روشن که حتی برای یکساعت هم خاموش نمی شوند.

شمامنبعی هستید که مقدار زیادی امواج الکترومغناطیس دریافت می کنید.بهعبارتدیگر شما با امواج الکترومغناطیس شارژ می شوید بدون اینکه بفهمید!
سردرد هستید! احساس ناراحتی می کنید!
تنبلی در کار و درد در مکان های مختلف!
این را فراموش نکنید وقتی بعضی از این علایم را احساس کردید!
راه حل همه اینها چیست!!؟؟
باگذاشتنپیشانی تان بیشتر از یک بار بر زمین، زمین امواج الکترومغناطیس مضرراتخلیه خواهد کرد!این شبیه زمین کردن ساختمانهایی است که احتمالبرخوردسیگنالهای الکتریکی (مانند رعد و برق) وجود دارد تا امواج از طریقزمینتخلیه شود.
بنابراین سر را بر خاک بگذارید تا امواج الکتریکی مثبت تخلیه شود!
آنچه این تحقیق را بیشتر شگفت انگیز می کند:
بهتر است که پیشانی تان را بر خاک بگذارید!
و آنچه شگفت انگیزتر است اینکه:
بهترینراهکه پیشانی تان را بر خاک بگذارید حالتی است که رو به مرکز زمین باشیدچراکه در این حالت امواج الکترومغناطیس بهتر تخلیه خواهد شد.
و بیشتر تعجب خواهید کرد وقتی بدانید بر اساس اصول علمی ثابت شده که مکه مرکز زمین است.
و کعبه درست مرکز زمین است!بنابراین سجده در نمازتان:
بهترین راه برای تخلیه سیگنالهای مضر از بدن است !
این همچنین کمال مطلوب برای نزدیکی به قادر مطلق است، او که جهان را اینگونه خلاق آفرید !
مابهخاک نمی افتیم تا امواج الکترومغناطیس تخلیه شود، بلکه برای اطاعتخدایقادر متعال سجده می کنیم! ما به فرمان خدا اعتقاد داریم که همیشه درآنمعرفتی است! ایمان ما بخاطر آفریننده است! او همه چیز را می داند!
اما،ازآنجاکه دلیل علمی وجود دارد لازم است به مردم نشان داده شود تا هرآنچهمسلمانانانجام می دهند را ببینند؛ این برای همه خوب است!
تهیه وتنظیم: محسن غفوریان
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
این یافته ها ثابت می کند که جزء جزء برنامه ها و دستورات دین ما هدفمند می باشد.