ربات ها سوسک مي شوند!

جام جم آنلاين: گروهي ازمحققان در دانشگاه اورگان قصد دارند رباتهاي کم انرژي و ساده اي را باالهام از سوسکها ابداع کنند که مي توانند با سرعت و قدرت سوسکها بر روي هرسطحي حرکت کنند.بيشترانسانها سوسکها را حشراتي نفرت آور مي دانند، حسي که در ميان دانشمنداندانشگاه اورگان از بين رفته است زيرا اين دانشمندان با الهام از اين حشراتدر حال طراحي مدل روباتهايي هستند که قادرند بر روي هر سطح خشني به سرعتبدوند.

ربات هاي کنوني نيازمند قدرت محاسباتي زيادي هستند تابتوانند حرکت کنند اما دانشمندان در تلاشند در طرح جديد خود رباتهايقدرتمندتر و با ثبات تري را با سطح پايين مصرف انرژي ابداع کنند.

سوسکهابرخلاف ديگر جانداران به چگونگي حرکت کردن خود نمي انديشند، زماني که يکسوسک به مانعي سه برابر ارتفاع خود مي رسد تنها 20 درصد از سرعت حرکت خودرا کاهش مي دهد. پاهاي اين جاندار به صورت غريزي و نه به صورت بازتابيحرکت مي کنند و بر اساس همين حرکت دانشمندان در تلاش براي ساخت روباتهاييبا پاهاي مشابه هستند.

در حال حاضر ربات هايي با توانايي راه رفتنساخته شده اند که هيچ يک از آنها توانايي دويدن مشابه نمونه طبيعي خود راندارند. در عين حال رباتهايي که قادر به راه رفتن هستند انرژي بسيار زياديمصرف مي کنند و نيازمند قدرت محاسبه اي بسيار بالايي براي انجام حرکات خودهستند.

جان اشميت دانشمند دانشگاه اورگان پس از مطالعه اين مطلب کهسوسکها قبل از فکر کردن پاهاي خود را براي دويدن حرکت مي دهند تصميم گرفتبا الهام از آنها ربات کم مصرف و سريعي را طراحي کند زيرا در اين صورتعلاوه بر انرژي در مقدار نيرويي که براي محاسبات رايانه اي صرف مي شود نيزصرفه جويي خواهد شد.

به گفته وي از چنين رباتي مي توان در شرايطتجسسي خطرناک که حضور در آن براي انسانها خطرناک است، استفاده کرد. به اينشکل با استفاده از تعداد زيادي از اين سوسکهاي رباتيک که قابليت برقراريارتباط با يکديگر را نيز دارند مي توان شبکه اي وايرلس را از عواملاطلاعاتي براي جمع آوري اطلاعات مورد نياز ايجاد کرد.

بر اساسگزارش لايو ساينس، در مدلهاي رايانه اي اشميت نمونه اي را طراحي کرده اندکه مي تواند به صورت ثابت بر روي سطحي که ساختار آن در مناطق مختلف تغييرپيدا مي کند، بدود و در حال حاضر وي به همراه تيمش در حال بررسي ميزانانرژي مورد نياز، حسگرها و تجهيزات بازتابي مورد نياز و زاويه پاهاي رباتاست تا ربات نهايي بتواند از پس چنين فعاليت پيچيده اي برآيد.

مهر