به گفته رییس سازمان میراث فرهنگی سفر ماركوپولوسياسي بوده و هدف او اينبوده كه غرب را در برابر شرق مطرح كند و شايدبتوان گفت سفر ماركوپلو جنبهجاسوسي داشته و هدف او جمعآوري اطلاعات برايغربيها بوده است زيرا جادهابريشم براي آنها بسيار مهم بوده و از طريق آناستفادههاي اقتصادي زياديداشتند.
به گزارش خبرنگار ایلنا،حميد بقاييدر همايش بينالمللي راه ابريشمبا بيان اينكه بايد به جاده ابريشم بهعنوان يكي از محورهاي مهم گردشگريدر ايران نگاه كرد، گفت: جاده ابريشمتاكنون در حوزه ميراث فرهنگي از نگاهگردشگري به طور جدي بررسي نشده بود تااينكه از حدود دو سال پيش سازمانميراث فرهنگي به طور جد به بررسيتوانمنديهاي جاده ابريشم در حوزهگردشگري پرداخت.
او ادامه داد: جادهابريشم در حدود دو هزار سال كشورهاي شرق و غرب رابا هم ارتباط داده و باوجود جنگهاي مختلفي كه در مسير اين جاده رخ دادهاست، هيچگاه ارتباطات ازطريق جاده ابريشم به طور كامل تعطيل نشده وفعاليت تجاري همچنان برقراربوده است.
رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گفت: جاده ابريشمنمونهاي ازتمايل بشر به ارتباطات و قرون مختلف است كه اين ارتباطات منجربه وحدت ويگانگي ميشود.
او ادامه داد: در 2000 سال پيش ملتهاي مختلفاز طريق راه ابريشم باهم ارتباطاتي داشتند كه در دنياي امروز كشورهايمختلف به دنبال برقراريچنين ارتباطي هستند.
او گفت: ملتهاي مختلف دنيابه دنبال يكپارچگي مردم جهان هستند و هيچيك از ملتها از دزدي و بيعدالتيو عدم رعايت اصول اخلاقي خوشحالنميشوند هر چند كه شايد دولتها چنينديدگاهي نداشته باشند.
او گفت: قاره ششم در دنياي مجازي متولد شده استو جداي نكات منفياينترنت فضاي مجازي اين امكان را فراهم آورده كه مردم ازتمام نقاط جهانبا يكديگر در ارتباط باشند.
بقايي گفت: جاده ابريشم سندواقعي است كه نشان ميدهد چينيها وايرانيها در گذشتههاي دور بدون هيچچشمداشتي به منافع هم با هم درارتباط بودهاند و ارتباطات اقتصادي يكي ازپارامترهاي ارتباط آنها محسوبميشده است.
رئيس سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري گفت:با وجود جنگهاي متعددي كهدر طول ساليان دراز در مسير جادهابريشم اتفاق افتاده است اين جاده هرگزبسته نشد.
بقايي با بيان اينكهبرقراري ارتباط يكي از نيازهاي فكري بشر است،گفت: دولتهاي غربي هموارهتلاش ميكنند كه از اين نياز بشري برای منافعخود استفاده كنند بنابراينبراي به دست آوردن ارتباطات بيشتر غربيها شروعبه مستعمرهبازي كردند وبراي استفاده از دانش و تمدن مشرق زمين به فكرتصرف آنها افتادند. در حالحاضر نيز اين كشورهاي غربي باز هم به شكل ديگريبه فكر به دست آوردن منافعيبراي خود هستند.
بقايي گفت: جاده ابريشم صرفا يك مسير اقتصادي نبوده بلكه تبادلات فرهنگي و اجتماعي فراواني از طريق اين جاده انجام ميشده است.
اوگفت: در حال حاضر سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگرينيازي نداردكه براي جادهاي مانند جاده ابريشم در سطح بينالمللي تبليغاتكند اما ايننياز در داخل كشوراحساس ميشود چون بسياري از مردم كشور مااطلاع درستي دررابطه با جاده ابريشم ندارند و مسيرهاي آن را در داخل وخارج از كشورنميشناسند. آنها نميدانند كه تمام كاروانسراهاي منطقهخراسان منطبق باجاده ابريشم بوده است. آنها نميدانند جاده ابريشم ازخراسانرضوي، تهران،زنجان، آذربايجان، بوشهر، فارس، اصفهان و همدان عبوركرده است.
بقاييگفت: در حال حاضر در تاشكن ازبكستان مركزي در رابطه با جادهابريشمتحقيقاتي انجام ميدهند اما در اقدامات خود چندان جدي به نظرنميرسد.ايران پيشنهاد داده كه اين مركز به ايران منتقل شود تا بحثهايمطالعاتي دررابطه با جاده ابريشم در ايران انجام شود.
او گفت: بسياري از كشورهاايران را جزو مسير جاده ابريشم نميشناختنداما با پيگيريهايي كه انجامداديم در ULWTOايران نيز جزو كشورهاي مسيرجاده ابريشم تعريف شد.
اوگفت: برخي از كشورها نميخواهند بپذيرند كه ايران نيز جزو مسيرجادهابريشم بوده است و ايران شرق و غرب را به هم متصل ميكرده است.
رئيسسازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گفت: تركيه، چين،ازبكستان وافغانستان تبليغات مناسبي در رابطه با جاده ابريشم انجامميدهند تابتوانند از جاذبههاي گردشگري اين جاده در كشور خود استفادهكنند. اماايران تاكنون استفاده مناسبي از جاذبههاي گردشگري مسير جادهابريشم دركشور خود انجام نداده است در حالي كه اين جاده ميتواند جاذبهفراواني برايتوريستهاي خارجي كه به ايران ميآيند داشته باشد.
بقايي گفت: سفرماركوپولو سياسي بوده و هدف او اين بوده كه غرب را دربرابر شرق مطرح كند وشايد بتوان گفت سفر ماركوپلو جنبه جاسوسي داشته وهدف او جمعآوري اطلاعاتبراي غربيها بوده است زيرا جاده ابريشم برايآنها بسيار مهم بوده و ازطريق آن استفادههاي اقتصادي زيادي داشتند.
رئيس سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري گفت: اگر ايران بخواهد در زمينهگردشگري فرهنگي موفق عمل كند بايدبه جاده ابريشم توجه ويژه داشته باشد.
او گفت: بخش اصلي مسير جادهابريشم در مسير مشهد مقدس كه حرم حضرتامام رضا در آن وجود دارد، است و اينموضوع حتي ميتواند باعث رونق وگسترش بيشتر گردشگري مذهبي درايران شود.
او گفت: كشورهاي منطقه اهميت جاده ابريشم را به خوبي درك كرده است اما متاسفانه ايران تاكنون در اين زمينه كوتاهي كرده است.
بقاييگفت: از جاده ابريشم بود كه دين اسلام به آسياي ميانه و حتي بهغرب چينانتقال پيدا كرد و از اين طريق تمدن ايراني به اروپا راه يافت.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]