پروژه ساخت گوشی ملی شكست خورد

حدود۳ سال از زمانی كهاولین خط تولید گوشی تلفن همراه در داخل كشور راه اندازیشد، می گذرد امامتاسفانه با وجود سرمایه گذاری های زیادی كه در این زمینهانجام شد، تلفنهمراه ملی هیچ گاه در بازار ایران مورد استقبال قرار نگرفت.این پروژهتقریبا با شكست مواجه شده و خبرها حاكی از آن است كه ظاهراتولیدكنندگانگوشی به تولید مشترك با برندهای معتبر روی آورده اند.


بهگزارش روزنامه خراسان، هم اكنون مذاكره تولیدكنندگان داخلی بابرندهایمعتبر تولیدكننده گوشی تلفن همراه در جهان در حال انجام است و ایندرحالیاست كه بسیاری از كارشناسان این روند را غیرمنطقی و بی نتیجه میدانند. بههر حال تولید گوشی همراه ملی به دلیل نبود كیفیت مطلوب و بهرهنگرفتن ازفناوری های روز جهان و همچنین نبود سرمایه گذاری جدی در كشور هماز بعدمالی و هم فرهنگی هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است. هم اكنون بسیاریازكارشناسان بر این عقیده اند كه با وجود عرضه متنوع و بهره گیری ازفناوریهای روز در گوشی های خارجی، مردم علاقه ای به تهیه گوشی های ایرانیكهفاقد امكانات پیشرفته و قیمت بالا می باشند، ندارند.


ایندرحالی است كه قرار بود شركت های تولیدكننده گوشی تلفن همراهسالانه۲میلیون گوشی تلفن همراه داخلی را وارد بازار كنند. در واقع قراربود باتوافق وزارت صنایع با شركت های داخلی از جمله itmc و نیمه هادی عمادشرایطبرای تولید گوشی ملی فراهم شود كه با گذشت چند سال از اتخاذ اینتصمیم،این امر محقق نشده است.


استقبال نكردن بازار داخلی ازگوشی تلفن همراه ملی موضوعی است كه هم اینكبیشتر تولیدكنندگان داخلی نیزبه آن اذعان دارند. اگرچه قبل از راه اندازیاولین خط تولید گوشی، اینموضوع از سوی بسیاری از كارشناسان پیش بینی وهشدارهای لازم داده شده بوداما متاسفانه این هشدارها هیچ گاه از سویمسئولان جدی گرفته نشد. هم اكنوننیز با گذشت ۳سال از این تصمیم، اكثرتولیدكنندگان به این نتیجه رسیده اندكه گوشی تلفن همراه ملی در بازاركشور اقبال چندانی ندارد.


بهگزارش موبنا، مدیرعامل شركت نیمه هادی عماد در این باره می گوید:عرضهمتنوع و به روز گوشی های تلفن همراه با برندهای معتبر جهانی جایگاهیبرایفروش گوشی های داخلی در ایران باقی نگذاشته است. حمیدرضا منجی میگوید:دستگاه های تولیدشده گوشی تلفن همراه نیز به دلیل استقبال نشدن درتهرانبه شهرستان های جنوبی كشور عرضه می شود. از سوی دیگر مدیرعاملكارخانجاتمخابراتی ایران كه متوقف شدن خط تولید گوشی های «آی تی ام سی» راچندی پیشخبر داده بود، در این باره می گوید: با توجه به شرایط فعلی كهبازار تلفنهمراه كشور در تسلط قاچاقچیان قرار دارد، تولیدكنندگان چاره ایندارند كهبا حداقل ظرفیت به تولید بپردازند.


محمد ابراهیم مطلعمعتقد است كه افزایش بی رویه گوشی های قاچاق در بازارتلفن همراه باعث شدهتا گوشی های داخلی چندان مورد تقاضای مشتریانقرارنگیرد. به گفته وی بهدلیل شرایط نامناسب بازار تلفن همراه كشور، خطتولید گوشی های تلفن همراهوطنی این شركت متوقف شده است و تا ایجاد شرایطمطلوب برای تولید مجدد، گوشیهای ایرانی وارد بازار نمی شود.


در این زمینه دكتر صادق زادهمعاون توسعه فناوری های پیشرفته سازمان گسترشو نوسازی وابسته به وزارتصنایع در گفت و گو با خراسان با اشاره به دلایلشكست پروژه تولید گوشی تلفنهمراه در كشور می گوید: در حال حاضر عرضهمتنوع و به روز گوشی تلفن همراهبا برندهای معتبر جهانی جایگاهی برای فروشگوشی های داخل در ایران باقینگذاشته است به طوری كه هم اكنون وجود ماركهای معتبر گوشی نظیر نوكیا،سونی اریكسون، سامسونگ و...


در بازار و كیفیت بالای اینمحصولات باعث شده است كه هر یك از محصولات اینشركت ها درصدی را از بازارداخلی ما به خود اختصاص بدهند این موضوع حتی دربازارهای بین المللی نیز بهچشم می خورد اما مشكلی كه باعث شد ایران پس ازگذشت ۳ سال از راه اندازی خطتولید گوشی تلفن همراه به نتیجه دلخواه دستپیدا نكند، مشاركت با شركت هایغیرمعتبری بود كه برخلاف برندهای معتبراقبال چندانی در بازارهای بینالمللی و حتی داخلی نسبت به آن ها وجودنداشت به همین دلیل محصولی كه درنهایت به تولید رسید نتوانست جایگاهی رادر بازار به دست آورد. وی میافزاید: بهتر بود از همان ابتدا كه بحث تولیدگوشی تلفن همراه در كشور مامطرح شد مسئولان ذی ربط و تولیدكنندگان داخلیسرمایه گذاری های خود را بهسمت تولید مشاركتی با شركت های صاحب نام وبرندهای معتبر هدایت می كردند.چرا كه تولید گوشی تلفن همراه از فناوریبسیار پیچیده ای برخوردار است و برهمین اساس شركت هایی تاكنون توانستهاند در دنیا موفق به كسب بازار بینالمللی شوند كه این فناوری را تمام وكمال در اختیار داشته باشند. بنابراینتنها راه چاره برای ما نیز آن استكه در بدو امر به سراغ شركت های صاحبفناوری در این زمینه برویم.


بازار ایران برای گوشی تلفن همراهبازار خوبی است. بر همین اساس ما درسازمان گسترش در حال مذاكره با مسئولانبرندهای معتبر گوشی تلفن همراههستیم كه چنان چه به توافق مشترك برسیمبتوانیم برای تولید گوشی تلفنهمراه با كیفیت بالا و عرضه جدیدترین مدل هابه صورت مشاركتی وارد عملشویم. اكنون این سوال مطرح است كه آیا برندهایمعتبر علاقه ای به تولیدمشترك گوشی با ایران دارند یا خیر. چرا كه آن هامی دانند سهم بازار خودرا در ایران دارند و محصولاتشان با قیمت های بالادر بازار كشور فروخته میشود.


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


لینک گوشی های داخلی

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]