به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عموميدادسراي عمومي و انقلاب تهران، دادستاني تهران عليه مدير مسئول سايت «عصرايران» به اتهام توهين به مسوولان نظام اعلام جرم كرد.
به گزارش چهارشنبه شب روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران اين سايت با انتشار خبري به مسئولان نظام توهين كرده است .
اينگزارش افزود : با شكايت مدعي العموم در اين رابطه پرونده قضايي تشكيل وبراي رسيدگي به يكي از شعب تحقيق دادسراي عمومي تهران ارجاع گرديد.
عباسجعفري دولت آبادي دادستان عمومي وانقلاب تهران پيش از اين هشدار داده بود،با كساني كه به روساي سه قوه و مقامات كشور توهين كنند، طبق مقررات برخوردخواهد شد.