سه چيز در زندگی هيچگاه باز نمی گردند:
زمان، کلمات و موقعيت ها.

سه چيز در زندگی هيچگاه نبايد از دست بروند:
آرامش، اميد و صداقت.

سه چيز در زندگی هيچگاه قطعی نيستند:
رؤيا ها، موفقيت و شانس.

سه چيز در زندگی از با ارزش ترين ها هستند:
عشق، اعتماد به نفس و دوستان